Sørfold SV ønsker ikke vindkraftutbygging i vår kommune og vil stemme nei i kommunestyret til å starte prosesser med konsekvensanalyse og forberedende konsesjonsbehandling. Vi har kunnskaper nok til å innta dette standpunktet allerede nå!

Et hovedargument er at gevinsten på langt nær vil stå i stil med den totale forringelsen ei slik utbygging vil ha for naturområder som allerede er hardt belastet til nettopp kraftproduksjon.

Vindkraftanlegg er svært omdiskutert. Ei eventuell utbygging vil få dramatiske følger for en sårbar natur, for planter, fugler, dyr og landbruk. Og for mennesker! Det innebærer også en trussel mot drikkevannskilder (f.eks Straumvatnet) p.g.a mikroplast, hydraulikkolje og andre utslipp.

Og ikke minst for reindrifta, som driver næring i store deler av kommunen. Doukta reinbeitedistrikt har allerede gitt kraftige signaler om de utfordringene de har, og de har klart og entydig sagt nei til planene om gigantiske vindkraftanlegg i Sørfold og Fauske.

En Høyesterettsdom fra Fosen i Trøndelag har slått fast reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, dvs. drive reindrift, og at vindkraftanleggene som er plassert i beiteområdene i Roan og Storheia, krenker denne retten. Konsesjonen som ble gitt der er derfor ugyldig.

Ønsker vi virkelig at dette skal skje her hos oss også? Burde ikke våre kommunedirektører (rådmenn) gitt det råd at om å stanse denne saken på et tidligere tidspunkt? Og burde ikke våre ordførere og fremste politikere ha sagt nei med en gang?

Tap av natur og biologisk mangfold pga arealendringer er blant de største utfordringene menneskeheten står ovenfor. Kanskje like stor som klimaendringene, iflg FNs hovedrapport. I Norge er 1/5 av alle kartlagte arter truet pga inngrep, særlig veier og energianlegg.

NVE presenterte ei nasjonal ramme for vindkraft på land i april 2019. Her er 13 områder klassifisert som godt egna. Ingen av disse er i Fauske/Sørfold! NVE legger vekt på å bevare sammenhengende urørt natur og at reindriftssamene skal tas hensyn til.

Det vil tvert imot være et utilgivelig svik mot alle de som kommer etter oss å ta fra dem muligheten til å oppsøke og høste fra naturens skattkammer i fjellene våre.

Et annet poeng er at energilovene i dag styrer energi på samme måte som andre varer. Sagt med andre ord: Det er umulig å sikre at energi fra nye kraftverk blir brukt til arbeidsplasser lokalt, slik tilfellet var da Salten Verk ble etablert her p.g.a vannkraften fra Siso. Tvert imot havner den der kraftprisen er høyest og profitten havner i lommene til eierne langt vekk…..

Vår oppfatning er at naturressursene er felleseie, og bør forvaltes og utnyttes av fellesskapet. Vi mener det er galt at vindkraft er blitt en arena for store, internasjonale aktører. Når vi i tillegg ser at inntektene kommunene får for å stille sine områder tilgjengelig for kraftproduksjon er relativt små, finner vi ingen motivasjon for å ønske store vindkraftanlegg i Sørfold.