Sørfold Arbeiderparti har alltid lagt vekt på å være et næringsvennlig parti. Folk trenger arbeid og kommunen trenger aktivitet.

Samtidig er vi opptatt av å ta vare på natur, både i et lokalt og i et globalt perspektiv.

Vi vet at verden står ovenfor to store utfordringer i forhold til miljø. Alle er kjent med problemstillinger knyttet til global oppvarming. Utbygging av vindkraft vil kunne bidra til energiproduksjon uten utslipp av karbondioksid og andre klimagasser. Isolert sett kan derfor vindkraftutbygging være et godt svar på denne utfordringen.

Den andre store utfordringen som ikke er like godt kommunisert, er tap av natur i form av lite berørte og uberørte områder og biologisk mangfold.

Vi i Sørfold Arbeiderparti har vært med på å ta stilling til utbygging av vindkraft en gang tidligere denne kommunestyreperioden. For om lag to år siden sa kommunestyret i Sørfold at dette var vi mot. Da vi gikk mot utbygging forrige gang var det nettopp fordi de negative konsekvensene av vindkraftutbygging vil bli for store i form av tap av lite berørte og uberørte naturområder.

Utbyggingen og dermed raseringen av natur som nå foreslås er betydelig større enn vi noen gang har sett tidligere. Antallet vindmøller (vindturbiner) er større, og hver enkelt vindmølle er også betydelig større enn det som har vært vanlig til nå.

Som lokalpolitikere skal vi også være åpne for lokale interesser ut over etablering av nye arbeidsplasser. Vi merker oss at reindriftsnæringen er mot utbyggingen som foreslås. Videre ser vi at den foreslåtte utbyggingen vil sterkt redusere naturverdier og dermed gå ut over friluftslivet.

Sørfold Arbeiderparti vil stemme mot en foreslått konsekvensutredning i forhold til utbygging av vindkraft.

Medlemsmøtet i Sørfold Arbeiderparti