Sommeren står for tur og for de aller fleste av oss spiller vann en hovedrolle i årets sommeridyll. Med snø på fjelltoppene og smeltevann i elvene, betyr sommer i nord både bading og sand mellom tærne. Enten vi er opptatt av badetemperaturer, fiskelykke, båtliv eller hvorvidt det er utrygt for regn, er vann med på å påvirke hvordan sommeren blir.

Vann er kilde til alt liv på jorda. Både mennesker, planter og dyr er avhengig av vann. Vann har vært og er fremdeles helt avgjørende for næringsutvikling og ressursutnyttelse her nord – enten det er snakk om fiskeri, landbruk, akvakultur, vannkraft eller industri. Vann er dessuten viktig for rekreasjon og friluftsliv langs bekker og elver, og et viktig element for turisme og stedstilhørighet. På tross av dette tar vi ofte vannet for gitt – det er jo så mye av det her i Norge og det er sjeldent noe å utsette på vannkvaliteten.

To dagsaktuelle hendelser demonstrerer vår sårbarhet for dårlig vannkvalitet. Forurenset drikkevann i Askøy kommune og den massive algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Begge er eksempler på at dårlig vannkvalitet kan få fatale konsekvenser for helse, næringer og lokalsamfunn. I mange kommuner har utbedring av rørnettet til drikkevann blitt nedprioritert altfor lenge, fordi andre hensyn har vunnet fram på den politiske agendaen. Algeoppblomstringen viser vår mangelfulle forståelse for dynamikken mellom vannøkosystemene og industriell matproduksjon. Begge tilfellene understreker behovet for et styrket fokus på vannforvaltning for å sikre samfunnets grunnleggende behov. Det er altså behov for en mer bærekraftig vannforvaltning.

Norge innførte EUs vanndirektiv i 2007. Den såkalte vannforskriften stiller krav om bærekraftig miljøtilstand i fersk-, grunn- og kystvann. I bunn og grunn skal vannforskriften hindre at vassdrag og fjorder blir negativt påvirket av menneskelig aktivitet, som for eksempel landbruk, vannkraft, gruvedrift eller infrastruktur. Det er derfor et bærende prinsipp i vannforskriften at det ikke skal gis tillatelser til nye inngrep eller aktivitet som fører til at miljømål ikke nås eller at vannkvaliteten i en elv eller en fjord blir dårligere.

Men for å skape bærekraftige løsninger må ulike hensyn veies opp mot hverandre. En bred debatt om hvordan miljø, næring og sosiale hensyn skal prioriteres, må til for å finne denne balansen. Derfor må vi snakke mer om vann!

Det er mye vann som skal forvaltes i Nordland. Fylket har om lag en fjerdedel av Norges kystlinje og over 3800 elver, bekker, innsjøer, grunnvannsforekomster og kystvann. Det er vannets vei fra fjell til fjord som er i fokus i vannforskriften. Ikke kommune- eller fylkesgrenser, selv om det er fylkeskommunene som er ansvarlig myndighet på regionalt nivå. Nordland er igjen delt inn i 10 vannområder som dekker flere kommuner og det er her den konkrete jobben må gjøres for å sikre god vannkvalitet også i framtiden. Det er også samarbeid med Sverige om vannet som krysser landegrensen, noe som viser at vannforvaltningen er grenseoverskridende.

Nordland fylkeskommune samarbeider tett med kommuner, statlige aktører, næringsinteresser og frivillige organisasjoner. Frem til 30. juni kan alle komme med innspill til fylkeskommunens arbeid med den nye vannforvaltningsplanen. Den endelige planen vedtas i 2021. Dette kan synes langt fra sommerens planlagte fisketur eller håpet om nye badetemperaturrekorder, men grunnleggende sett handler det om at forvaltningen av vann også bygger på lokal kunnskap. Det er dessuten mulig å foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å ivareta et godt vannmiljø for framtiden. Både næringsliv, innbyggere og forvaltning har viktig kunnskap å bidra med her.

Vannkvaliteten i Nordland er jevnt over god. En god forvaltningsplan skal bidra til styrket fokus og mer offentlig oppmerksomhet rundt bærekraftig vannforvaltning. Det er den beste måten å ivareta den gode vannkvaliteten også for framtiden.

  • Frist for innspill til planprogrammet: 30. juni 2019
    For mer informasjon om høringsdokumentene og om vannforvaltning i Nordland: http://www.vannportalen.no/nordland/