Sist handlet det om vindmølleplaner i Indre Salten, nå handler det om en ny kraftlinje i Sørfold som skal fjerne flaskehalser i kraftforsyninga.

Linja griper inn i en allerede pågående rettstvist mellom Statnett og Duokta reinbeitedistrikt knyttet til området rundt nye Salten transformatorstasjon. I forbindelse med høringsrunden for den nye kraftlinja er det så kommet nye innsigelser knyttet til nettopp dette området.

Bakgrunnen er fryktede konsekvenser for reindriftsnæringen.

Dette er nok et eksempel på at kraftforsyning vs reindrift seiler opp som en av de viktigste konfliktene i årene framover. Ikke bare i Salten, men i hele Nord-Norge.

Høyesterett slo i 2021 fast at konsesjonen til landets største vindkraftanlegg på Fosen var ugyldig fordi det ødelegger reinbeiteområder.

Denne dommen vil få store konsekvenser for all ny utbygging av kraftforsyning og industri i områder som er definert som reinbeiteområder. Det vil i praksis si stordelen av Nord-Norge.

Dette skjer samtidig som regjeringa har tildelt Nord-Norge en nøkkelrolle i det grønne skiftet på grunn av våre store tilgang på fornybar energi.

Landsdelen har akkurat nå overskudd på kraft og en helt ny industrireising er på gang. Flere milliardinvesteringer er alt vedtatt, og nye er på gang.

Det vil snu kraftoverskudd til kraftunderskudd og skape behov for både flere vindmøller og nye overføringslinjer som den i Sørfold. Det vi se der nå er derfor bare opptakten til en rekke lignende konflikter i årene framover.

Den beste måten å løse slike konflikter på er dialog. Å overlate sakene til rettsvesenet bør være siste utvei og ikke første.

Dessverre er det det som nå ser ut til å skje i denne saken; dialogen er fraværende, mens advokatene har hendene fulle.

Administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Elnar Remi Holmen gir reinbeitedistriktet all skyld for dette og mener de holder andre aktører som gisler.

Dette er uttalelser som ikke akkurat inviterer til dialog, men de er på mange måter forståelige.

AN har over lengre tid prøvd å få svar fra både reinbeitedistriktet og Sametinget om deres syn på saken, uten å få noen form for reaksjon.

Dette er i beste fall en uklok strategi fra reindrifta. Som seriøs næring kan den ikke gjemme seg i en så viktig samfunnsdebatt som dette.

Om BRUS kan være tjent med å tone ned sin retorikk noe, er reindrifta i hvert fall tjent med at dens syn på saken kommer fram.

For denne konflikten blir ikke borte ved at man stikker hodet i sanden og håper debatten blåser over.