Vedtaket i Bystyret i juni 2020 om ny endeholdeplass for linje 2 på Mørkved ble vedtatt uten innvendinger. I etterkant innrømmer fire politikere at de ikke kjente til konsekvensen av at de vedtok. Det handlet jo om ny kollektivløsning. I saksframlegget står det tre setninger om at en parkeringsplass skal brukes som snuplass. Det kommer derimot ikke fram at parkeringsplassen ligger i et kryss som i etterkant omtales å ha en uoversiktlig trafikksituasjon. Her møtes 5 veier. Her passerer elever som skal til barne-, ungdoms- og videregåendeskoler, samt studenter og voksne. Til fots, på sykkel/sparkesykkel eller med bil. Vi håper politikerne ikke visste hva de vedtok, eller gjorde de det?

Konsekvensen av vedtaket er at vi får en rundkjøring der 75 % er enveiskjørt mens siste delen er toveiskjørt. Norges første i sitt slag? Her gjelder det å holde bilen på rett vei! Sporingskurven til bussen går bare akkurat gjennom krysset og det betyr at den må treffe perfekt, ellers må den rygge. Kommunen er i dag bekymret for trafikksituasjon i krysset og vil med å legge snuplassen her ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter. Det er per tiden ikke satt av midler til å sikre hele krysset, da dette må inn i bypakken.

Angående de 32 parkeringsplassene som skal fjernes, blir kun fire parkeringsplasser erstattet i en blindvei der hvor ni barn i alderen 1–9 år bor. Dette gir økt biltrafikk i gata. De resterende parkeringsplassene blir ifølge kommunen borte. I saksframlegget i juni 2020 står derimot at parkeringsplasser bevares. Alternativet til parkeringsplassene som forsvinner er å parkere ved bydelssentret eller på parkeringen til universitetet. Dette regner jeg ikke med at de setter stor pris på.

Vi er enige i at bærekraftsmål er viktig, men ikke på bekostning av sikkerheten til ungene som må gjennom dette krysset til skole og fritidsaktiviteter. Politikerne må våkne og se at det ikke er forsvarlig med en stor rundkjøring midt i et boligfelt. Det må finnes et bedre alternativ til snuplass for endestasjon på linje 2. Politikerne må være med å ta ansvar for trafikksikkerheten til disse barna Erna vil vi skal lage og som allerede er laget.

Så når politikerne skal vedta endringen i endring i reguleringsplan for Kjellmyra på onsdag 21. april, er det ikke for sent å snu. Det må kunne finnes andre alternativer. Da saken ble vedtatt i juni 2020 visste man ikke at det skulle bygges 145 ekstra studentboenheter i Skavdalslia. «Bodø har et klart nullvekstmål for personbiltrafikk. For å nå dette målet er kollektiv et svært viktig virkemiddel. For å nå målet er det viktig å få en større del av befolkningen til å reise kollektiv.»

Hva om bussene kjører opp Skavdalslia og ned Høglia, da sparer man utgiftene til ny holdeplass i Mørkvedtråkket, busstilbudet til ca. 5 % av byens befolkning opprettholdes og vi slipper en rundkjøring uten trafikksikring i et boligfelt? Vinn-vinn-vinn!

Anne Rokke, beboer i Myrullveien