Etter planen skal elektriske ferger kunne tas i bruk på sambandene fra desember neste år, får AN opplyst.

Ikke før i august

Man har med andre ord ikke mye tid å miste.

– Vil ikke oppstart av anleggsarbeid på fergeleiene kunne påvirke trafikkavviklingen negativt denne sommeren?

– Vi vil ikke inngå kontrakt med entreprenør før i midten av juli, og arbeider som påvirker trafikkavvikling vil ikke starte før den verste sommertrafikken har lagt seg, tidligst i midten av august. Arbeidene i tilretteleggingsprosjektet påvirker ikke trafikkavviklingen på fergesambandet til Lødingen, hvor kapasitetsproblemene sommeren 2020 var størst.

Det forklarer prosjektleder Knut Sjursheim hos Statens vegvesen, Utbygging nord.

I alt skal det, ifølge Vegvesenets prosjektsider, brukes 377 millioner 2017-kroner på å klargjøre for lavutslipps fergetrafikk over Tysfjorden.

– Blir døgnåpent

Arbeidet som nå skal gjøres vil avhjelpe køproblematikk ved bedre atkomst for den delen av Bognes som omfattes av utbyggingen. E6-sambandet Bognes-Skarberget vil også få flere avganger og bli døgnåpent når elfergene settes i drift, opplyser Sjursheim.

– Sambandet vil bli betjent med to ferger hele året. Det er også krav om at fergeselskapet setter inn reserveferge dersom avbrudd i drift overstiger seks timer.

Også toalettforholdene skal bli bedre.

– På Bognes-Skarberget skal det bygges helt nytt servicebygg med venterom og toalettfasiliteter. Det får universell utforming for reisende med svekket syn, hørsel eller andre behov for fysisk tilrettelegging.

Utenfor rammen

Som respons på reaksjoner fra beboere, som etterlyser mer helhetlige grep i området, får AN følgende forklaring:

– I forbindelse med reguleringsplanarbeidet på Bognes for tilrettelegging for lavutslippsferger (som utelukkende omfatter tilrettelegging og tiltak på fergeleiet for E6-sambandet) kom det innspill fra Hamarøy kommune om at reguleringsplanen måtte utvides til også å omfatte E6 sør for fergeleiet, og inkludere kryssområdet til fergeleiet for sambandet rv. 85 Bognes-Lødingen.

– Dette lå utenfor rammen av prosjektet, og det var heller ikke tid til å innlemme området i det pågående arbeidet med tilrettelegging for elferger. Kommunen innarbeidet da et rekkefølgekrav i planvedtaket om at Statens vegvesen måtte igangsette planarbeider for området sør for fergeleiet innen oppstart av anleggsarbeidene Bognes fergeleie (E6-sambandet).

– Dette rekkefølgekravet er Statens vegvesen i ferd med å oppfylle, og har nylig varslet oppstart av dette planarbeidet. Dette er en prosess som ventelig vil ta opp mot ett år. Hva dette resulterer i vet vi først når planarbeidet nærmer seg avslutning.