Kvinner er viktige matprodusenter. I utviklingsland produserer de mye av maten som spises. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Når kvinner får lik tilgang på innsatsfaktorer, slik som teknologi, gjødsel, såfrø, markeder og kapital får det også store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Når kvinners rettigheter og samfunnsbidrag ikke anerkjennes får det store konsekvenser for verdens kvinner. Kvinner er overrepresentert blant verdens fattige, blant feilernærte, analfabeter, landløse og kommer også dårlig ut i en rekke andre statistikker. Studier viser at i land hvor kvinner ikke kontrollerer eget landbruksområde er i gjennomsnitt 60 % av barna feilernærte.

Klimaendringer påvirker allerede dagens landbruk og matproduksjon. Kvinner rammes hardere og på andre områder enn menn. Kvinner har et omsorgsansvar som gjør at de er mindre mobile og har vanskeligere for å flytte på seg under flom, tørke eller andre naturkatastrofer. Kvinner er ofte ansvarlige for å produsere mat til familien, og dette ansvaret blir vanskelig å oppfylle når ekstremvær ødelegger avlingene. Kvinner må derfor få tilgang til kunnskap om klimatilpasset landbruk.

Likestilling er avgjørende for fattigdomsreduksjon, matsikkerhet, ernæring og økonomisk utvikling. Kvinners rettigheter må anerkjennes og kvinner og menn må delta på like fot også i landbruket hvis vi skal bekjempe sult og fattigdom.

I SV jobber vi derfor for at økt andel av bistand skal gå til landbruket, og at kjønnsperspektivet må inkluderes i all bistand rettet mot landbruket generelt og småbrukere spesielt. Vi har disse kvinnene med oss i tankene når vi markerer 8.mars i Bodø.