Solberg-regjeringen mener at det har vært uheldig at de to tidligere monopolbedriftene i samferdsel Statens vegvesen (SVV) og NSB/Vy har operert uten konkurranse utenifra. Regjeringens nye grep har dels vært å organisere jernbanedriften i mindre enheter og å legge togtilbudet ut på anbud. Dette har vært en åpenbar suksessformel – skattebetalerne sparer mange milliarder i løpet av noen år, mens trafikantene garanteres minst like godt togtilbud som før, uten at det går ut over de ansattes tariffavtaler.

NSB tapte anbudet på Sørlandsbanen til et engelsk selskap – Go-Ahead. Strekningene mellom Oslo-Trondheim-Bodø vant SJ med overbevisende margin. Spesielt interessant i dette bildet er at NSB/Vy var «advart» gjennom tapet på Sørlandet uten å kunne/ville nå opp til SJ's tilbud. NSB/Vy «våget» ikke å gå så langt ned i pris for å vinne anbudet. Stort tydeligere kunne det ikke framkomme hvor ineffektiv jernbanen har vært drevet i alle år.

Denne prosessen burde ha kommet for lengst. Signalene har vært overtydelige gjennom de resultatene fylkeskommunene har oppnådd de siste 25 årene.

Også SVV har i alle år i realiteten operert som en monopolbedrift. Men fra inneværende år er ansvaret for fylkesveiene delegert til fylkeskommunene. De har heretter ansvaret for å få til bygging, drift og vedlikehold bedre og billigere enn SVV. Samtidig er mange oppgaver delegert fra Vegdirektoratet i Oslo til fylkesnivået. For riksveiene etablerte regjeringen Nye Veier (NV) i 2015. Resultatet ble at veiene nå bygges bedre, billigere og raskere enn før. Allerede er betydelige positive resultater oppnådd til glede for trafikantene og skattebetalerne.

Stortinget har flere ganger påpekt at planleggingstiden for veiprosjekter har vært altfor lang – i gjennomsnitt over ti år. Men ulike tiltak har ikke virket – inntil NV kom i gang. Også for oss i Nordland har dette vært overtydelig. Dette kom f eks fram under SVV's høring om tunnel under Ulvsvågskardet forleden. Fra salen ble det nevnt at dette prosjektet hadde stått på agendaen i ca. 40 år. Og utsiktene til ferdigstillelse vil neppe skje før 2030. Det er her vi kan håpe at NV kommer inn og kan gi et billigere, bedre og raskere ferdigstilt prosjekt enn det SVV normalt klarer.

Hvorfor blir store statsbedrifter som NSB/Vy og SVV gradvis ribbet for makt og innflytelse? Kortversjonen er at politikere, økonomer og organisasjoner etter krigen sverget til at mektige, Oslo-baserte statsbedrifter best kunne bygge landet. Men gradvis har de blitt omorganisert, strippet eller lagt ned. Televerket og Posten er eksempler fra samferdselssektoren. I de siste årene har altså jernbane- og veisektorene havnet i støpeskjeen – uten særlig merkbar politisk motstand, ettersom svært gode samfunnsmessige resultater har vært oppnådd.

Kort sagt: Stordriftsargumentene er klart tilbakevist – smått er godt – og best!