Det hersker bred enighet om FNs bærekraftsmål og Parisavtalens klimamål. Vi i Bodø Høyre er klare på, at vi både må tilrettelegge for innovasjon og ta i bruk nye teknologiske muligheter, for å nå målet om et grønt skifte. Men hvordan skal vi løse det i praksis?

I Bodø er vi blitt veldig gode på kildesortering. Det viser en bevisst holdning hos innbyggerne om viktigheten av å ta vare på jordas ressurser gjennom bl. a. resirkulering. Dette lærer også ungene våre i barnehagen, på skolen og hjemme. Men en reduksjon i bruken av unyttig plast og miljøgifter i alle ledd, potensialet er stort og det er mye å gå på! Innkjøpsmakten må brukes for å legge til rette for mer innovative og klimavennlige offentlige anskaffelser, og slik bidra til både utslippskutt og økt jobb- og verdiskaping.

Vi ser at gjenbruksgraden øker. Flere kjøper brukt, eller ønsker å reparere det de allerede har og mange har innsett at en ikke behøver å eie alt utstyr selv. Røde Kors har tilrettelagt for det gjennom «BUA», der kan man få låne både skøyter, ski, fiskestenger, telt og det meste du trenger helt gratis.

Vi tror at enda bedre kollektivløsninger gjør at flere vil velge dette. Men privatbilen vil også i fremtiden være løsningen for mange, spesielt for barnefamilier. Teknologien vil muliggjøre mer bildeling, parallelt må antall ladepunkter økes for å bidra til å fornye bilparken - vi er rimelig sikre på at el-bilen er fremtiden. Vi må bruke arealplanleggingen som verktøy, for å redusere transportbehov og legge til rette for effektive og klimavennlige energisystemer.

Gjennom regjeringens økte satsing for å nå Parisavtalens klimamål, er Bodø Havn tildelt solid økonomisk støtte fra Enova for etablering av landstrøm. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor landanlegg med tiden også vil lade skipene. Landstrøm kan kutte store utslipp. Og Samferdselsdepartementet stiller nå strenge utslippskrav i anbudskriteriene på Kystruten Bergen-Kirkenes.

Enda mer godsfrakt må over fra vei til sjø og jernbane. Vi samarbeider med regjeringen for løsninger på bedre incentivordninger for å få tilbake den tidligere Tege-båten eller Nord-Norge linjen som den også ble kalt.
Avinor prøver ut elektriske fly og med god tilrettelegging er vi sikre på at Widerøe, som er Bodøs største private arbeidsplass, kan fly på kortbanenettet med elektriske fly om ikke alt for mange år.

Vi i Bodø Høyre er teknologioptimister og vet at svaret på det grønne skiftet ligger her. Utviklingen skjer raskere enn noen gang og derfor må vi legge godt til rette for gründere som ser muligheter i å bidra til grønn omstilling.
Vi har liten tro på at det er konstruktivt å påføre den enkelte skamfølelse for at en flyr eller spiser kjøtt for å løse klimautfordringene. Skam har sjeldent eller aldri ført noe godt med seg, det får en tvert imot til å føle seg ganske mislykket. Skal vi få til mer må vi løse klimautfordringene sammen, på tvers av politiske partier, landegrenser og i forståelse og samarbeid med innbyggerne. I Bodø Kommune har vi nylig vedtatt en klimaplan som gir oss et godt utgangpunkt. I den kan næringslivet involveres og bidra positivt i klimaarbeidet gjennom økt jobb- og verdiskaping.

Bodø Høyre ser fremover og ønsker smart og grønn byutvikling. Ny By – Ny flyplass er et eksempel på positive utviklingstiltak som kan bidra til det grønne skiftet. Vi skal redusere klimagassutslipp, bygge tett og ta vare på biologisk mangfold, samtidig som vil legger til rette for å sikre trygge arbeidsplasser. Vi har et felles ansvar for felles fremtid. Utviklingen skal fortsette og vi i Bodø Høyre er fremtidsoptimister som har stor tro på byen vår og at vi sammen skal lykkes med å nå målene for et grønt skifte.
Samfunnet må være enda mer villig til å bruke ressurser på forskning innen miljøsektoren – og det haster!