I Avisa Nordland 8. juni er lederen i Småkraftforeningen, Lars Emil Berge, sterkt kritisk til NVEs prioritering og hevder at vi ikke tar politiske signaler. Berge bruker sterke ord, men bommer.

NVE får våre oppgaver og gis retning for våre prioriteringer av Olje og energidepartementet (OED) gjennom det årlige tildelingsbrevet og den øvrige styringsdialogen. I tildelingsbrevet for 2022 ber OED om at NVE prioriterer vilkårsrevisjonssaker. Dette er saker der Norge har sterke forpliktelser og som er sentrale for en miljømessig god vassdragsforvaltning. Ved å prioritere saker som bidrar til en bedret kraft- og effektbalanse i Norge bruker vi våre ressurser mer effektivt til å nå de overordnede målene i energipolitikken.

NVE kommer fortsatt til å behandle konsesjonssaker om småkraft-, mini- og mikrokraftverk. Slike saker har vi prioritert høyt gjennom mange år. De siste 10 årene er det behandlet mer enn 800 konsesjoner for småkraft. Av de 469 sakene som fikk konsesjon, er 275 fremdeles ubrukt.