Hvor mange dekar matjord tillater vi bygd ned? Hvordan påvirkes naturmangfoldet? Hvordan legger vi til rette for at flest mulig kan leve gode og helsefremmende liv i Bodø?

Dette er spørsmål vi bør stille oss når Bodø kommune nå går i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. I arealdelen, som rulleres hvert fjerde år, fastsetter bystyret hovedtrekkene for hvordan arealene i kommunen skal benyttes.

Miljøpartiet De Grønne har gått til valg på en mer bærekraftig arealpolitikk. Det har vi gjort fordi arealbruken er en nøkkel for å bekjempe flere av vår tids største utfordringer: Ukritisk byspredning gir mer nedbygging av matjord, natur og friluftsområder. Større avstander gir økt trafikkbelastning som går ut over lokalmiljø og klima, og gjør det vanskeligere å bygge en grønn og menneskevennlig by der flest mulig innbyggere har gode sosiale møteplasser innen gå- og sykkelavstand.

I 2016 vedtok bystyret at målet om nullvekst i personbiltrafikken skulle være grunnlaget for arbeidet med neste fase av Bypakke Bodø. Dette ble begrunnet med behovet for å kutte klimagassutslipp og fortsette utviklingen av en attraktiv by. Bypakke 2 skal i sin tur kunne videreføres som en byvekstavtale, med muligheter for statlige investeringer i grønn transportinfrastruktur.

Statens Vegvesen fikk i oppdrag å utrede hva som må til for å nå dette målet. En forutsetning for utredningen var at fremkommeligheten for folk og gods skal være like god i 2033 som i dag.

Byanalysen var klar i desember 2019. Analysen viser at nullvekstmålet er innen rekkevidde, men at det krever tydelige prioriteringer i form av en bevisst arealplanlegging og bedre tilrettelegging for buss, sykkel og gange. En mer målretta arealbruk, med fokus på utvikling av Bodø sentrum og den nye bydelen, er et av de mest effektive virkemidlene. En utvikling i tråd med gjeldende kommuneplan vil derimot kreve nye restriksjoner på bilbruk – i byanalysen eksemplifisert med en rushtidsavgift – for å unngå at trafikkbelastningen øker.

Når bystyret i oktober starter opp arbeidet med ny arealdel, forutsetter vi at byanalysen brukes aktivt som et utgangspunkt for en fremtidsretta utvikling i Bodø kommune. Vi mener arealer som er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan, som næringsareal på Rønvikjordene og handels- og boligområder i ytterkantene av dagens byutviklingsområde, må revurderes i lys av nye forutsetninger og målsettinger.

I møte med andre mellomstore byområder høster Bodø stor anerkjennelse for arbeidet vi har gjort med utgangspunkt i nullvekstmålet. Miljøpartiet De Grønne forventer at bystyret viderefører nullvekstmålet som et redskap for bærekraftig utvikling i Bodø kommune. Slik vil vi kutte utslipp, bedre folkehelsa, styrke bylivet og sikre fremkommeligheten for alle innbyggere.