E6 sperret i Nordkilsvingen, E6 sperret på Ulvsvågskaret, E6 sperret i Merkforbakkan, E6 sperret ved Tømmernesset, E6 sperret i Sørfold, osv. osv. Dette er dagens situasjon og beskriver de mange kommunikasjonsmessige utfordringer næringsliv og innbyggere møter på strekningen Fauske -Bognes.

Det er veldig bra at Sørfoldtunnellene endelig er kommet med i Nasjonal Transportplan for det er en skam at E6 som er hovedferdselsåra i landsdelen er i en sånn forfatning at ikke to vogntog kan møtes i tunnelene i Sørfold uten å måtte stoppe helt opp. Sånn kan vi ikke ha det, vi leve jo i 2021 i et moderne kommunikasjonsmessig samfunn.

Planprogrammet for Ulvsvågskaret startet Statens vegvesen opp med i mai 2019 og ble vedtatt av Hamarøy kommune i okt. 2019

E6 over Ulvsvågskaret har siden transport med hest og kjerre tok slutt og motorisert ferdsel overtok, vært problematisk for framkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh.) er ofte stengt vinterstid pga. av berging av tunge kjøretøy. Siden begynnelsen av 90-tallet har strekningen vært løpende omtalt i Norsk Vei og Veitrafikk Plan og senere NTP.

Strekningen inngår i KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Det er nå 8 år siden. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til vegnormal standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret.

Samfunnsmålet er at E6 Mørsvikbotn (Hamarøy) – Ballangen skal i 2040 ha et transportsystem som knytter landsdelen og regionen sammen på en god måte, og gir gode vekstvilkår for næringslivet.

Effektmålene er redusert reisetid og bedre regularitet og robusthet i aksene Fauske – Lødingen og Fauske – Narvik

Konseptet E6 Mørsvikbotn-Ballangen som er foreslått, har best samfunnsøkonomi og reduserer reisetiden Fauske – Narvik med ca. 40 minutter.

Stor ble derfor skuffelsen over at Ulvsvågskaret ikke er nevnt i den nye NTP’en, og særlig når fylkestinget i sitt innspill til NTP, prioriterte E6 Fauske -Bognes. Men vi begynner å bli vant til det, for hver gang Ulvsvågskarprosjektet begynner å nærme seg realisering, så tas Ulvsvågskaret ut av NTP’en.

Så kan man spørre seg, hva er det som skjer? Blir Hamarøy kommune som en liten kommune og Nordland fylkesting ikke hørt i en sånn sammenheng fordi det er flere større kommuner og regioner som rope høyere? Men Ulvsvågskaret har en svært stor betydning langt utover Hamarøys grenser. Regioner som Lofoten og Vesterålen og videre nordover, ja faktisk både for Troms og Finnmark så har framkommeligheten gjennom Ulvsvågskaret svært stor betydning. Og selvfølgelig også for kommuner sør om Hamarøy. Beredskapsmessig i fht. brann, syketransport og politi, holder det heller ikke mål, i og med at veistrekningen ikke har omkjøringsmuligheter.

I regional transportplan 2018–2029 har Nordland fylkeskommune en nullvisjon som skal være styrende for utformingen av handlingsprogrammet for trafikksikkerhet. Hovedmålet i Regional Transportplan følger Nasjonal Transportplan om 26 eller færre hardt skadde og drepte i trafikken i Nordland innen 2024. Det tverrsektorielle samarbeidet er essensieltfor å kunne nå dette målet. Konseptet E6 Mørsvikbotn-Ballangen reduserer antall personskadeulykker med 19 %

Slik jeg tolker det, betyr det at man må ha et godt samarbeid mellom statlige og regionale myndigheter også på Europavegene.

Min oppfordring er derfor: stikk hodene sammen og gi Nordland gode samferdselsløsninger, det har både befolkninga og næringslivet fortjent.