Til politikerne i bystyret i Bodø, på fylkestinget og sentralt. KS har løpt fra sitt ansvar – nå trenger elevene at dere politikere kommer på banen.

Lærerne streiker ikke bare for sin egen lommebok. Vi streiker for lærerprofesjonen. Nesten 1 av 5 lærere i norsk skole mangler lærerutdanning. 40 000 med lærerutdanning jobber ikke i skolen. 53 % av lærerne har eller vurderer å søke ny jobb. Søkertallene til lærerutdanningen går ned. På tross av dette har ikke KS vist vilje til å komme lærerne i møte. Hvordan skal vi da nå målene i Hurdalsplattformen?

På tross av at Bodø har lærerutdanning, var det nødvendig med rekrutteringstiltak for å skaffe til veie nok kvalifiserte lærere for få år tilbake. Tall fra SSB viser at i Bodø mangler 12 % av lærerårsverkene lærerutdanning. Nordland er et langt fylke, og distriktene har langt større utfordringer med å skaffe til veie kvalifiserte lærere enn byene. Lærermangelen er allerede reell. Undersøkelser vi har gjort, viser at av 170 plasser ved grunnskolelærerutdanningen i Nordland, har 53 studenter startet i høst. 117 plasser står dermed tomme. Lite tyder på at vi løser lærermangelen uten konkrete tiltak. Det er god distriktspolitikk å satse på skole. Kompetanse gir vekst. Alle barn fortjener kvalifiserte lærere – uansett hvor de bor. Barna skal ha like muligheter uavhengig av adressen.

Vi har lest partiprogrammene, og der sier dere det samme som oss: Barna skal ha lærerutdannede lærere. Hurdalsplattformen slår fast at det viktigste for elevenes mestring, trivsel og læring – er at de møter kvalifiserte lærere. Hvor henter KS mandatet sitt fra når de benekter lærermangelen, og bruker unntaksbestemmelsen i opplæringsloven som begrunnelse? Politikere har jo sagt, og er enige i, at lærermangelen er reell. KS lytter ikke til lærerne, og påstår at de har sitt mandat fra dere? Alle partier har mange meninger og mye politikk FOR den gode skole. Da går det ikke an å lukke ører og øyne for KS sin politikk MOT den gode skolen.

Hvilken verdi får lærerutdanningen om lærere uansett kan erstattes av noen uten lærerutdanning? Hvordan skal vi beholde de lærerne vi allerede har, når de med lengst utdanning og ansiennitet gjøres til lønnstapere igjen og igjen? Vi og dere politikere har et felles mål: En god skole med kvalitet for elevene. Det er elevene som taper på at «lærerne» ikke har lærerutdanning. Det er elevene som er fremtiden vår. De er fremtidens demokratiske medborgere som skal leve i et kompetansesamfunn. Elevene fortjener kvalifiserte lærere. Hvem tar det politiske ansvaret for KS sin linje overfor lærerne?

Nå har denne streiken pågått altfor lenge. KS har hatt muligheten siden 20. juni til å bidra til en løsning, men lite tyder på at den vil komme fra dem. Vi lærere er veldig bekymret for lærermangelen vi har allerede nå, hvordan lærermangelen vil utvikle seg fremover, og for kvaliteten i fremtidens skole. KS viser med all tydelighet at de ikke deler vår bekymring. Vi lærere spør dere politikere, slik de streikende i Tromsø også spør: «E ikke dokker bekymra?». Det er ingen samsvar mellom det regjeringen ønsker, det partiene skriver i partiprogrammene og det KS gjør. Dere politikere må bidra til å løse denne konflikten. Dere må komme på banen og mene noe, og dere må si ifra.

Til politikerne i bystyret i Bodø, på fylkestinget og sentralt vil vi si: Skole er et politisk ansvar. Dere må tale elevenes sak, og det NÅ. Det har Nordland SV og Rødt lokalt og på fylket gjort – vi venter på resten. Vi lærere vil følge godt med på hva de lokale politikerne i Bodø og på fylket gjør.