Sjeldent har ett statsbudsjett blitt markedsført i slike negative toner som vi nå er vitne til. Det varsles store kutt i samferdselssektoren på budsjettet for 2023. I tillegg har regjeringen framskyndet rulleringen av NTP med formål å skrelle bort mange nødvendige samferdselsprosjekt. Dette vitner om en bevist endring med mindre satsing på infrastruktur fordi rulleringen av NTP staker retningen for 12 nye år. Vi har forståelse for at den internasjonale situasjon gjøre at forsvar og bistand trenger økte bevilgninger. Men vi kan jo ikke saga av den grena vi alle sitter på!

Dette året har vist oss med all tydelighet at vi har en sårbarhet i veinettet som skaper utfordringer for samfunnssikkerhet, beredskap og forsyningssikkerhet. Brukollapser over hele landet, vi har nå 3 midlertidige bruer bare på E6 mellom Nord-Troms og Lakselv, sannsynligvis blir det flere ved neste vårflom. Vi registrerer også sammenbrudd i veinettet flere steder i landet på grunn av mye nedbør. Da er det økt satsing på samferdsel som er medisin ikke mindre!

For å bevilge mer til forsvar og flyktninger i framtiden trenger vi påfyll av felleskassa, for å få dette til trenger vi ett næringsliv som gis muligheten til å skape verdier over hele landet, en avgjørende forutsetning for å få dette til er fungerende infrastruktur. Etter en periode med økt satsing på samferdsel, hvor vi i Nord -Norge har fått realisert flere helt nødvendige veiprosjekter virker det nå som det blir bråstopp.

Vi kan rett og slett ikke akseptere de varslede kutt i helt nødvendige samferdselstiltak, det vil føre til at etterslepet på veivedlikehold øker, det vil oppstå flere akutte situasjoner med sammenbrudd i veisystemet med alle de samfunnsmessige konsekvenser dette får. Forsvaret er også avhengig av velfungerende infrastruktur for å få fram styrker og utstyr i en sikkerhetspolitisk krevende tid.

Ett veiprosjekt som nå er gryteklart og venter på oppstartsbevilgning er E6 Megården- Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland, dersom dette prosjektet ikke får oppstartsbevilgning så er det tilnærmet en skandale. Dagens tunneler oppfyller ikke Eu`s tunnelsikkerhetsforskrifter, fristen for å oppfylle den var i 2019, vi er altså på overtid! Dette er en marerittstrekning for tungtransporten som burde vært startet opp for lenge siden. I tillegg har vi mange andre veiprosjekter i Nord som var ment å starte opp de nærmeste årene som er helt nødvendige som ikke må rammes av utsettelser eller nedskaleringer. Disser er E10 Hålogalandsveien, E45 Kløfta, Rv 94 Skaidi-Hammerfest og E8 flyplasstunnelen. Nye Veier er tilført 3 nye prosjekter i Nord-Norge, her må rammen til Nye veier økes slik at gjennomføringstakten kan opprettholdes etter kostnadsøkningen vi har opplevd på innsatsfaktorene til veibygging.

På fylkesveiene er situasjon kritisk mange steder, derfor er det også her nødvendig å øke innsatsen utover det fylkene har økonomiske muskler til, i motsatt fall kan vi stå foran ett kritisk sammenbrudd i veisystemet mange steder.
Vi står foran ett kommune og fylkestingsvalg neste år, dersom den varslede raserings av samferdselssatsingen gjennomføres er det vel grunn til at flere ordførere rundt om i landet bør sjekke stoa i sine sivile jobber!