Gå til sidens hovedinnhold

Skal same- og reindriftskulturen fortrenges enda mer i Norge?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser at vindkraftutbygging også berører flere reinbeitedistrikt. Det er ikke akkurat overraskende. Reindriften er fra før flere steder under press p.g.a. store rovdyrproblem. Sentrale myndigheter setter regler for jakt på rovdyr slik at det kan bli helt håpløst for reindriften. I tillegg sliter reindriften med samfunnets generelle utbygging som legger beslag på beiteområder og skaper stadig nye stengsler for reindriftens flyttveier. Same- og reindriftskulturen blir etter som tiden går, avstengt og "oppspist" bit for bit. I tillegg har vi nå altså fått vindkraftutbygging som kan få denne negative utviklingen for reindriften til å gå betydelig raskere. Jeg skal ikke her utdype hvordan vindkraften skader reindriften. At skadene er betydelige, skjønner man likevel når man ser at et reinbeitedistrikt gis erstatninger på mer enn 80 millioner kroner. Så kan vi vel si at det er bra at de får så store erstatninger. Men det blir redusert reindriftsareal og vanskeligere å drive reindrift på det arealet som er igjen. Antallet rein og samer som kan leve i området må kanskje reduseres merkbart.

Ønsker den norske stat å bevare same- og reindriftskulturen, noe den faktisk har forpliktet seg til, kan man ikke holde på slik. Etter min mening er det som foregår nå, en pinlig nasjonal skandale. Norge har sluttet seg til folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Det er bl.a. tatt inn i reindriftslovens § 3 at reindriftsloven må anvendes i samsvar med folkeretten, herunder ILO-konvensjon nr. 169. I følge denne konvensjonen (Artikkel 14, punkt 2) skal regjeringen etter behov ta de nødvendige skritt for å kartlegge de landområder som vedkommende folk besitter, og sikre effektivt vern av deres eiendoms- og råderett.

Det er riktig nok åpnet for at reindriften også kan gis erstatning i form av penger hvis reindriften vel å merke uttrykker at de foretrekker det (Artikkel 16 punkt 4). Det må reindriftssamene jo nødvendigvis be om når norske myndigheter ikke stanser inngrepet ( dvs gir konsesjon). Man må jo regne med at den primære hensikten med folkeretten i slike saker ikke er at man skal kjøpe vekk urfolk og deres nærings- og kulturverdier, for det ville nok for noen stater og politiske partier være det enkleste og greieste. Jeg regner med at norske myndigheter nødig ønsker å bli regnet blant de forannevnte. Derfor spør jeg hvorfor sentrale myndigheter ikke i større grad har satt foten ned og nektet konsesjon til vindkraftutbygging.

Jeg spør også om hvorfor vernet av rovdyr, som åpenbart er til stor skade for samisk reindrift, blir forvaltet på en måte som også må være i strid med ILO-konvensjonen. Reindriften bør gis betydelig større anledning til å redusere rovdyrbestandene i reinbeitedistriktene. De må ha rett til å forhindre at reindriftsnæringa bokstavlig talt blir spist opp foran nesa på dem. Myndighetene har imidlertid tatt fra reindriftssamene råderetten når det gjelder behandlingen av rovdyr i reindriftsområdene. De har slettes ikke vernet denne råderetten for reindriftssamene. Denne råderetten kan bety liv eller død for reindriftsnæringen. De som ønsker å fjerne reindriftsnæringen og den samiske kultur synes å være godt på vei.

Regjeringens rovdyr- og vindmøllepolitikk må jo være det stikk motsatte av det som står i ILO-konvensjonens Artikkel 19 a) og b):" å tilstå mer land til disse folk når de ikke har store nok områder til å skaffe seg det som er nødvendig for en normal tilværelse, eller for å møte en eventuell økning i deres folketall; å sikre nødvendige virkemidler for å fremme utviklingen av de landområder som disse folk allerede besitter."

Kommentarer til denne saken