Media har den siste tiden omtalt at lærere ønsker å snike i køen for å bli vaksinert mot covid-19. For å svare på spørsmålet om lærere skal få snike i køen, er svaret nei.

Men retningslinjene for hvem en skal prioritere i forhold til vaksinering, må kunne endres på. Lærere i skole og barnehage blir ansett som samfunnskritisk personell. Det er viktig å kunne holde skoler og barnehager åpne. Det er viktig for barna og elevene og det er viktig for foreldre.

I fjor ble alle barnehager og skoler stengt, og det ble raskt stilt spørsmål om dette er bra for barn og elever. I en oppsummering av fylkesmennenes innrapportering på konsekvenser av koronatiltak for barnehage og skole, kommer det fram at majoriteten av barn og unge har håndtert stenging på en god måte. Samtidig uttrykker fylkesmennene bekymring for hvilke konsekvenser langvarig stenging kan få for sosial utvikling, læring og mestring, spesielt for barn og unge som allerede har utfordringer – de sårbare barna. Det er med andre ord barnets beste som må være i fokus.

Ledere og lærere i skoler og barnehager har et ekstra stort press på seg under korona. Det er strenge smitteverntiltak som må følges opp for å ivareta barn, elever, sine kolleger og seg selv. Det vi dessverre opplever i dag, er et høyt sykefravær. Lærere med symptomer som kan ligne på korona må holde seg hjemme. Lærerne må testes og i karantene til testen er bekreftet negativ. Dette skjer ofte, og presset på de lærerne som er igjen blir enda større. Ofte må det settes inn vikarer, dersom en finner noen, og vikarene er gjerne ufaglærte. Hvem er det dette går mest utover? Jo, det er barna i barnehagen og elevene i skolen.

Guri Melbye har uttalt i et nettmøte med Utdanningsnytt.no at ansatte som ikke er trygge på jobb, gjør ikke en god jobb, og ansatte som blir smittet og er syke, gjør i hvert fall ikke en god jobb. Ifølge henne er det helt åpenbart at vi må ta vare på de ansatte for å kunne ta vare på ungene. I samme artikkel kommer det fram at FHI har lagt fram smittetall som viser at det er høyere forekomst av smitte blant ansatte i skoler og barnehager, spesielt i Oslo, sammenlignet med andre yrkesaktive. I en artikkel i Nettavisen har barneombud Inga Bejer Eng uttalt at hun er bekymret for de svakeste elevene, dersom skolene må stenge. Dersom mange lærere blir smittet, kan resultatet bli at elevene må sendes hjem, da det ikke er lærere på skolen som kan ivareta elevene. For elevenes skyld, bør derfor lærere prioriteres i vaksinekøen.

Lærere skal ikke snike i køen, men en må vurdere hvordan køen skal se ut. Liv og helse går foran det meste. Det vil si at eldre og de med alvorlige sykdommer må prioriteres. Men er det rett at en 65-åring skal prioriteres foran de som er med på å holde samfunnet i gang? Er det rett at barn og elever skal miste undervisning og trygghet, grunnet feil prioritering i vaksinekøen? Lærerne skal ikke snike i køen, det er prioriteringene som må vurderes på nytt.