I Bodø har vi en levende debatt rundt byutvikling. Den debatten er viktig og skal ha gode kår, enten den gjelder utviklinga av byen på overordna nivå, eller mer detaljert rundt enkeltbygg som er under planlegging.

Det er bred enighet om at bykjerna skal videreutvikles både som boområde, handelssenter, destinasjon og arena for næringsutvikling. Da er det i mange tilfeller riktig å åpne for å bygge nytt. Så hvordan utvikle byen videre på en måte som samtidig tar vare på Bodøs identitet som nordnorsk kystby?

Det er ikke alle sider ved gjenreisningsarkitekturen det er mulig å tilpasse dagens Bodø. Men ett viktig kjennetegn er det mulig å gjenskape i større grad enn i dag, og det er fargebruken. I kommuneplanens arealdel har bystyret fastsatt en rekke kvalitetskrav for arkitektur ved nybygg. Fargebruk er åpenbart en del av det arkitektoniske uttrykket til et bygg, på lik linje med høyder, volumoppbygging, materialvalg og utforming av detaljer. Derfor er det spennende og positivt at kommunen i stadig større grad vektlegger fargevalg i møte med tiltakshavere.

Et eksempel er boligprosjektet Radiohuset i Hammarn 6, som er godkjent med en bestemmelse som stiller krav om at hvitt og grått skal unngås, samt bruk av trekledning på deler av fasadene. Estetikkveilederen for Storgatakvartalene, vedtatt som en del av områdeplanen fra 2018, inneholder en egen fargepalett som gjenskaper fargekartet fra 50-tallet. Her bør også utbyggere andre steder i byen kunne hente inspirasjon.

Der gjenreisningsarkitekturen var prega av farger som gult, grønt, blått og terrakotta, har nemlig utviklinga over tid – både i og utenfor sentrum – gjort hvitt og grått til dominerende farger. Den trenden tror jeg vi er tjent med å snu.

På den måten kan Bodø igjen bli en mer fargerik by, der noe av arven fra 50- og 60-tallet gjenskapes i takt med at byen utvikler seg videre.