Senterpartiet vil ha fri jakt på oter i Vega på grunn av at oteren tar ærfugl. Man skylder på en sårbar art for tilbakegangen av en annen, men unnlater å nevne de egentlige årsakene til at ærfuglbestanden går tilbake i Norge og i resten av Europa.

Ærfuglen er oppført som nær truet både på den norske og den globale rødlisten. Tilbakegangen er størst i Europa, og Verdens naturvernunion (IUCN) oppgir ikke-bærekraftig høsting av marine ressurser, forurensing, forstyrrelser og jakt som de viktigste truslene. Havbruk og klimaendringer gir ærfuglen nye utfordringer, og økende turisme i Vega er også en trussel for ærfuglen.

Ærfuglen trenger vern, men ikke mot oter, som er en annen sårbar art i naturen, jaktet nærmest til utryddelse før fredning i 1982.

Fjernes oteren kan minken overta. Forskningsprosjekter i Norge og Sverige viser at det er færre mink der oteren har fast tilhold. Minken er en mye større predator på sjøfugl enn oter.

Kartlegging fra Norsk institutt for naturforskning viser at der oterbestanden er i fremgang går minkbestanden tilbake. Det konkluderes med at reetablering av oterbestanden derfor kan være en rimelig, effektiv og naturlig måte å restaurere fuglelivet i skjærgården:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4716/Oteren-kan-ta-rotta-p-229-minken

Hvis man ønsker å bevare sjøfuglene så skyter man ikke ned oterbestanden - da har man virkelig gjort sjøfuglene en bjørnetjeneste.

Det hevdes at oteren ikke har naturlige fiender, men mange otere drepes i fiskeredskaper, i trafikken og i feller beregnet på bever. Det gir en uoversiktelig dødelighet, i tillegg til skadefelling. En indeks som er utarbeidet som mål på bestandstetthet viser at oterbestanden i Norge var stabil frem til 2010, men nå er på vei ned.

Både oter og ærfugl trenger vern, men det er vi mennesker som er en trussel mot begge artene. Norge har et spesielt forvaltningsansvar for oteren, som både omfattes av Bernkonvensjonen og CITES. At oteren er tilbake i deler av landet er et godt tegn. Ikke minst er det godt nytt for sjøfuglene.