Saken har tidligere vært behandlet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), der konklusjonen var at kommunene brøt forskriften.

Saken dreier seg om et anbud om slamtømming i Fauske og Sørfold, med en rammeavtale på fire år og en estimert verdi på seks millioner kroner.

Den ble lyst ut i 2019 og i kunngjøringen ble det som tidligere omtalt opplyst at det var en konkurranse med forhandling, og det framgikk av konkurransegrunnlaget at det ble lagt opp til nettopp dette.

Forhandling ble også gjennomført med de to eneste tilbyderne i konkurransen: Perpetuum Miljø AS og Stoklands Bilruter AS.

Som tidligere skrevet var det imidlertid ved en feil opplyst – på forsiden av konkurransegrunnlaget og under ett punkt i konkurransegrunnlaget – at det var en åpen konkurranse – altså en konkurranse der det ikke er tillatt med forhandling.

Forsøkte forlik

Da Stoklands Bilruter tapte konkurransen etter forhandling, og Perpetuum Miljø ble tildelt kontrakten, klaget Stoklands Bilruter til kommunene og ba om at tildeling av kontrakt måtte annulleres på grunn av feil i konkurransegrunnlaget.

Klagen ble tatt til følge og utlyst på nytt. Stoklands Bilruter ble så tildelt kontrakten etter at ny konkurranse var gjennomført.

Perpetuum mente at avlysningen var usaklig og gjort på ugyldig grunnlag, siden begge parter hadde forholdt seg til konkurransen som en konkurranse med forhandling, og at feilen derfor ikke hadde hatt noen betydning.

Ansvarlig advokat og partner i Innkjøpsservice Advokatfirma As, Ester Rhode Garder, har tidligere på vegne av Fauske og Sørfold kommuner, argumentert med at det ikke forelå brudd på regelverket om offentlige anskaffelser ved avlysningen av konkurransen.

I august i fjor konkluderte derimot KOFA med at kommunene brøt forskriften § 25–4 (1) ved å avlyse konkurransen uten «saklig grunn».

Etter konklusjonen i KOFA ble det gjennomført et forsøk på forlik, men ei heller det var vellykket.

I september samme år krevde Perpetuum nesten tre millioner kroner i erstatning for tapt fortjeneste. Samtidig varslet de kommunene om søksmål.

Erstatningskravet ble ikke akseptert av kommunene. Saken havnet derfor i Salten og Lofoten tingrett.

Erstatning

Hovedforhandlingen ble gjennomført 1. til 3. juni i år.

I retten gjorde kommunene det gjeldende at det må foreligge et visst spillerom ved avlysning av konkurranser. I motsatt fall ville en kunne havne i erstatningsansvar, til tross for at en ved avlysningen søkte å oppnå en rettferdig konkurranse, heter det i dommen.

Det er videre anført fra kommunenes side at dersom det ikke forelå «saklig grunn» for å avlyse konkurransen», gjøres det gjeldende at det forelå en reell rettslig usikkerhet som dannet grunnlag for avlysning.

– Kommunene har i så tilfelle forstått reglene feil og feilen er unnskyldelig. Den rettslige usikkerheten oppsto tidsmessig i forbindelse med klagen fra Stokland, herunder varselet om midlertidig forføyning. På dette tidspunktet hadde kommunene tre alternativer, og valgte det som på det aktuelle tidspunktet framsto som det beste alternativet, står det dommen.

Salten og Lofoten tingrett har derimot kommet fram til at Fauske og Sørfold kommune dømmes til å betale vel 3,1 millioner kroner til Tromsø-selskapet Perpetuum Miljlø AS innen 14 dager.

Kommunene frifinnes imidlertid for kravet om erstatning for utgifter i forbindelse med KOFAs behandling av saken (40.000 kroner), men dømmes til å erstatte selskapet sine sakskostnader med vel 750.000 kroner.