Gå til sidens hovedinnhold

Seks pasienter isolert etter koronasmitte på Helgelandssykehuset

Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set har iso­lert seks pa­si­en­ter i sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en som føl­ge av at det ble på­vist ko­ro­na-smit­te ved sy­ke­hu­set fredag. I til­legg er én an­satt i ka­ran­te­ne.

Det skriver Helgelandssykehuset HF i en pressemelding lørdag formiddag.

"Fore­lø­pig er det av­dek­ket at få pa­si­en­ter ved sy­ke­hu­set har vært i nær­kon­takt med vi­kar­sy­ke­plei­e­ren som har fått på­vist å være ko­ro­na­smit­tet, slik at an­tall pa­si­en­ter som måt­te iso­le­res er re­du­sert fra 15 til seks.

I til­legg er fore­lø­pig 16 an­sat­te vur­dert som mu­li­ge smit­tet. De tes­tet et­ter ru­ti­ne­ne som fore­lig­ger, det vil si test tred­je og syv­en­de dag et­ter siste eks­po­ne­ring. De over­vå­kes også for symp­to­mer og vil bli iso­lert hvis symp­to­mer på syk­dom opp­står.

Kart­leg­ger pa­si­en­ter og an­sat­te

Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set kart­leg­ger nå in­ten­sivt både pa­si­en­ter og an­sat­te som kan ha blitt eks­po­nert for smit­te i lø­pet av den siste uka da vi­kar­sy­ke­plei­e­ren var i ar­beid i sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en.

Inn­til si­tua­sjo­nen er klar­lagt vil alle pa­si­en­ter som kre­ver inn­leg­gel­se frak­tes til sy­ke­hu­set i Mo i Rana og sy­ke­hu­set i Mo­sjø­en. Pa­si­en­ter skal for­hol­de seg som nor­malt til le­ge­vakt og telefon 113.

Vi­kar­sy­ke­plei­e­ren fra Sve­ri­ge som har tes­tet po­si­tivt på ko­ro­na­smit­te kom til sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en man­dag den­ne uka. Ved­kom­men­de har ikke ar­bei­det ved sy­ke­hu­set tid­li­ge­re.

Pro­se­dy­re­ne til Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set for tes­ting av hel­se­per­so­nell som leies inn til­si­er at per­so­nel­let kan be­gyn­ne i ar­beid før re­sul­tat av test fore­lig­ger. Den­ne dis­pen­sa­sjons­mu­lig­he­ten har Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set opp­ret­tet i sine ru­ti­ner i sam­råd med Hel­se Nord. Bak­grun­nen er be­ho­vet for inn­leid per­so­nell til å opp­rett­hol­de drif­ten. Der det er mu­lig skal svar på test fore­lig­ge før hel­se­per­so­nel­let be­gyn­ner i ar­beid.

I for­kant av ar­bei­dets start gjø­res det imid­ler­tid en grun­dig ri­si­ko­vur­de­ring og spo­ring av per­so­nel­let. Det er et ab­so­lutt krav at per­so­nel­let skal være symp­tom­fri.

Be­søks­stans i Sand­nes­sjø­en

Som en føl­ge av smit­te­si­tua­sjo­nen ved sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en er det inn­ført mid­ler­ti­dig stans i mu­lig­he­ten for be­søk av på­rø­ren­de. Det­te gjel­der fore­lø­pig fram til lør­dag kveld, da det skal gjø­res en ny vur­de­ring av si­tua­sjo­nen. Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set opp­rett­hol­der grønn be­red­skap, men be­red­skaps­ni­vå­et vur­de­res fort­lø­pen­de."

Kommentarer til denne saken