Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørenes Landsforening og NAF stiller seks krav til det nye Stortinget som skal velges mandag.

Dette er de seks kravene:

  1. Bilen er en klimasuksess og gir hele samfunnet og enkeltpersoner bevegelsesfrihet. Bilen er både nødvendig og et samfunnsgode. Den miljøvennlige og trygge bilen vil sikre at framtidens bilbruk blir bærekraftig. Bilen må derfor planlegges inn med en sentral posisjon i all by- og landutvikling innenfor mobilitet og transport, både for mennesker og gods. Dette må anerkjennes politisk og ligge til grunn for all bilpolitikk.
  2. Innfasing av merverdiavgift på elbil kan ikke starte før 2024. Myndighetene bør vente til 2024 med å starte innfasingen av elbilmoms. Andelen elbiler i bilparken er fremdeles lav, særlig i distriktene. Lavere produksjonskostnader og større utvalg av elbiler sørge for å opprettholde salget slik at momsen kan fases inn uten en generell økning i bilavgiftene.
  3. Det må etableres et helhetlig og tilstrekkelig ladenettverk. For å holde tritt med utviklingen i antall elbiler må vi få fart på ladeutbyggingen. Norge mangler om lag 1100 hurtigladere for å ha et godt nok ladenettverk allerede, ifølge beregninger gjort av NAF (mai 2021). Frem til 2025 må det etableres 3000 nye hurtig- og lynladere. I april 2021 vedtok et samlet storting å be regjeringen «sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy». Arbeidet må starte umiddelbart.
  4. En belønningsordning for fornyelse av bilparken må etableres. De siste 20 årene har snittalderen for bilparken steget med ett år. Det er i distriktene at bilparken er eldst. Selv om gjennomsnittlig vrakingsalder er 18,2 år, er en stor andel av bilparken i Norge over 20 år. Det må innføres en ordning som bidrar til å få de eldste, minst trafikksikre og mest forurensende bilen ut av veien.
  5. 2025-målet er oppnådd selv om det selges en mindre andel plugin hybrider. Myndighetene må regne 2025-målet som oppnådd, selv med en andel ladbare hybrider på 5–10 prosent av nybilsalget. Avgiftsfordelene på ladbar hybrid bør videreføres og innrettes slik at de med lang elektriske rekkeviddene kommer best ut. Det gjør at den lille andelen som ikke ønsker eller finner en elektrisk bil tilpasset deres behov kan velge en lavutslippsbil, og dermed bidra til å fornye bilparken.
  6. Bilpolitikken må være forutsigbar. Alle endringer må skje i små steg. Forutsigbarhet må ligge til grunn for framtidens bilavgifter. Vi mener følgende prinsipper bør legges til grunn i et bilavgiftssystem: Bilavgiftene må samlet holdes på dagens nivå, avgiftene bør ligge på bruk og belastning framfor kjøp og eie, og samferdselsinvesteringene bør i hovedsak være fellesskapsfinansiert.