11. september er det kommune- og fylkestingsvalg. I den forbindelse har jeg gjort meg noen tanker om samfunnet vårt og tiden vi lever i. Hvordan legger vi som politikere til rette for at produktive og lønnsomme distriktssamfunn skal ha livets rett?

Jeg tenker at om den norske befolkning fremover skal leve av det skapende samfunns- og næringsliv, er det få kommuner i Norge som har et bedre utgangspunkt enn slike distriktskommuner som f. eks Værøy. I århundre har først og fremst fiskeriene gitt innbyggerne hos oss livsgrunnlag, vel vitende om at det har vært enkelte år som har vært bedre enn andre i fiskerinæringen.

Imidlertid har det etter min mening sjelden vært større grunn til optimisme i Værøy enn nå. Fordi vi er en av landets største fiskerikommuner som eksporterer en vare som blir mer og mer etterspurt i hele verden, nemlig sjømat. Håndtert og levert av mange og særdeles dyktige aktører ombord på fiskefartøy og på land i fiskeindustrien. Tallene for verdiskapning per innbygger er høye for Værøy.

Produkter og en næringsgren som er som skapt for det grønne og fornybare skiftet. Alt tyder på at et meget stabilt Værøysamfunn vil få en større betydning som bidragsyter til nasjonens økonomi.

Som ordfører i kommunen legger jeg ikke skjul på at vi befolkningsmessig har utfordringer, selv om befolkningstallet hos oss har vært stabilt de siste årene, så er vi veldig sårbar når det gjelder demografi.

-Jeg skulle ønske at regjering og Stortinget i større grad applauderte kommuner som Værøy. Samfunn som står og går på egne bein. Som har et fantastisk næringsliv som skaper store verdier og som i tillegg fremstår med en betydelig investeringslyst.

Vi må derfor i fellesskap legge maksimalt til rette for at vi kan beholde den del av ungdomsgenerasjonen som ønsker å satse sine liv i Værøy. Vi skal selv skape verdiene og betale rikelig for oss, men vi trenger forståelse og bistand til den nevne tilrettelegging. Slik at investeringer utløses og jobber skapes.

Stikkordene er velkjente, men jeg peker likevel på behovet for å skape flere og varierte jobbmuligheter, at vi får beholde statlige arbeidsplasser, og ikke minst at statlige arbeidsplasser blir tilført distriktskommuner slik som oss. At reiselivsnæringen kan få enda flere bein å stå på i retning av helårs-turisme. Og viktigst av alt – at storsamfunnet forbedrer kommunikasjonstilbudet til/fra fastlandet. Samferdsel er avgjørende for Værøy sin fremtid for lettere transport av råvarer, økt arbeidskraft og ikke minst for de nåværende arbeiderne som pendler til og fra øya. Kommunikasjon til og fra øya har også stor betydning for våre ungdommer som reiser til og fra videregående skoler. Viktig er det også at vår største flaskehals – havne- og farledsutfordringen nå kan få sin endelige løsning.

Det vil rett og slett være smart av «AS Norge» å satse mer på livskraftige kommuner som Værøy.

Om kort tid skal også Værøy velge nytt kommunestyre og nytt fylkesting for de kommende fire år. Mitt ønske for det forestående valget er at vi får med oss politikere som står på for landsdelen vår og for små distriktskommuner. Nord-Norge trenger et løft!

Som ordfører og lokalpolitiker ser jeg positivt på fremtiden for mitt lokalsamfunn, det er få som har bedre muligheter enn nettopp Værøy til å videreutvikle velferd, lokalsamfunn, trivsel og arbeidsplasser!