I samband med revisjon av motorferdselsloven i 2015 fikk Statens naturoppsyn (SNO) hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til førere av snøscooter ved visse overtredelser av loven.

Det er i en senere forskrift, fra 2016, fastsatt hvilke typer overtredelser som kan sanksjoneres administrativt med bruk av gebyrer.

LES OGSÅ: Vil ha omfattende snøscooterforbud

Gjelder overalt

Overtredelser som omfattes av gebyrordningen er ifølge Miljødirektoratet, i det vesentlige overtredelser som i dag er håndtert med veiledning, men også i noen grader overtredelser der det i dag er ilagt bøtestraff.

Mer alvorlige overtredelser vil som tidligere bli anmeldt.

Virkemiddelet ble prøvd ut i utvalgte områder sist vinter, men vil denne vintersesongen bli tatt i bruk over hele landet, melder Miljødirektoratet i et informasjonsskriv til landets kommuner.

Objektivt

Formålet med det nye sanksjonsmiddelet er å muliggjøre en effektiv sanksjonering av «enkle» og mindre alvorlige saker som det ikke anses hensiktsmessig å anmelde til politiet.

Sanksjonen vil bidra til å sikre etterlevelse av regelverket, og innebære kort vei fra forholdet er avdekket til det blir fulgt opp med en reaksjon, skriver Miljødirektoratet.

Det er tilstrekkelig å fastslå at fører objektivt sett har forholdt seg i strid med reglene og størrelsen på gebyrene spenner fra 500 kroner til 3.000 kroner.