En fjerdedel av de kommunale avtalehjemlene er i ferd med å bli inndratt. Meløy kommune står ved et veiskille, der de må ta avgjørelser som vil påvirke både kommuneøkonomien og livskvaliteten til sine innbyggere. I en tid hvor rehabilitering og forebygging viser seg å være kostnadseffektive og livreddende tiltak, går kommunen inn for harde kutt i den kommunale fysioterapitjenesten. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og fysioterapeutene i Meløy ser med bekymring på denne utviklingen og ønsker å belyse hvorfor det er så viktig å opprettholde og styrke fysioterapitjenesten i Meløy.

Kommunen har ikke fulgt opp sin plikt i den sentrale avtalen ASA4313, som regulerer avtaleforholdet mellom kommuner og avtalefysioterapeuter. I sommer besluttet Meløy kommune å inndra en 100 % kommunal driftsavtale. Beslutningen om kutt ble tatt uten at kommunestyret ble orientert om mulige konsekvenser av vedtaket. En skriftlig uttalelse om konsekvenser ble sendt kommunen fra kontaktperson og resten av avtalefysioterapeutene. Uttalelsen ble holdt utenfor saksdokumentene i alle utvalgt som har behandlet saken.

Kommunen foreslår å inndra ytterligere en 50 % driftsavtale fra den kommunale fysioterapitjenesten. Et totalt kutt på 150 % kommunale avtalehjemmeler i en kommune som Meløy, får konsekvenser! Dette har stor betydning for tilgangen på rehabilitering og behandling for innbyggerne i kommunen. Hver uke vil så mange som 70 pasienter måtte klare seg uten rehabilitering til rett tid eller i det hele tatt. Det meldes allerede om økte ventelister og tøffere prioriteringer om hvem som får tilbud om fysioterapi.

Senest rett før valget leste vi i Helgelendingen et debattinnlegg fra flere ordførere med klar oppfordring til Helse Nord: «Vi må sørge for at vi fortsatt har spesialisert rehabilitering i Nordland». Selv går Meløy kommune inn for å markant svekke eget rehabiliteringstilbud. Hvem skal da sørge for at sykemeldte kommer seg tilbake i arbeid? De som er uheldige og brekker lårhalsen, hvem skal gi de muligheten til å komme seg tilbake til et så selvstendig og aktivt liv som mulig? Ikke minst hvem skal rehabilitere pasienter, slik at behovet for pleie og omsorg ikke eksploderer?

Vi vet at fysioterapi, rehabilitering og forebygging fungerer. Den økonomiske gevinsten av å satse er tydelig, som vist i rapporten «Samfunnsmessig verdi av rehabilitering» og prosjektet «Innovativ rehabilitering Indre Østfold kommune». Prosjektet viste en besparelse på en million kroner per pasient årlig. En investering i tidlig innsats, forebygging og rehabilitering gir altså betydelige besparelser på kort og lang sikt. Derfor mener vi at kutt i tjenesten er lite økonomisk og skadelig for en bærekraftig fremtid.

Velger kommunen å gjennomføre det foreslåtte kuttet i den kommunale fysioterapitjenesten, vil mange måtte vente med rehabilitering og ikke få tilbud innen rimelig tid. Innbyggerne i Meløy risikerer å ikke få den nødvendige hjelpen de trenger for å komme seg tilbake i arbeid, tilbake fra sykdom eller skader. I verste fall kan de risikere større permanente plager/skader og varige funksjonsnedsettelser som følge av manglende fysioterapi og rehabilitering. Hjelpebehovet vil øke og belastningen på pleie- og omsorgstjenesten vil blir større enn i dag. Innbyggere som kunne ha levd trygt hjemme i egen bolig, vil få behov for mer hjelp av pårørende og behovet for sykehjemsplass fremskyndes.

NFF og fysioterapeutene i Meløy vil oppfordre politikerne i Meløy kommune til å satse på rehabilitering og fysioterapi. Ikke kutt i tjenester som bidrar til å redusere behov for andre lovpålagte tjenester. Gi innbyggerne i Meløy muligheten til å komme seg tilbake til sin hverdag, slik at de kan stå i jobb og være så selvstendige som mulig. Skal vi bo trygt hjemme lengts mulig er rehabilitering og forebygging et premiss. Slike kutt går ut over folks liv og helse, men kan også forverre kommunens økonomi ytterligere når andre tjenester blir hardere belastet.