Bådåddjo/Buvda/Bodø er en by i Sápmi med samisk bosetning fra eldre tid og fram til i dag. Det er en by i vekst, også når det gjelder den samiske befolkninga. Da Bodø kommune søkte om å bli europeisk kulturhovedstad var det med Sametingets tilslutning. Kommunen var i dialog med Sametinget om det samiske innholdet, og i søknaden er det gode intensjoner om samisk innhold. Dette skaper høye forventninger til gjennomføringa. Inkludering av samisk kultur er i tråd med et av formålene med europeiske kulturhovedsteder; å sette fokuset på mangfoldet i europeiske kulturtradisjoner. Samene som urfolk i Europa er en del av dette mangfoldet. Søknaden er også en anerkjennelse av det samiske som en ressurs for regionen.

I 2017 feiret vi 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Tråante/Trondheim. Jubileet ga et betydelig løft for samisk kunst, kultur og samfunnsliv, og nå har Bodø sjansen til å bidra. Bodø ligger sør i det lulesamiske området og grenser til det pitesamiske. Nordland fylke rommer også flere andre samiske språk: nord-, sør- og umesamisk. Det er en unik posisjon i et svært rikt samisk språkområde. Det er derfor naturlig med et språkfokus i programmet. Det gir en tilleggsdimensjon at Bodø2024 vil foregå i FNs internasjonale urfolksspråktiår (IDIL2022-32).

Ságastit2024 er et språkprosjekt som retter seg mot barn og ung.e Bodø kommune erkjenner at befolkninga kan lite eller ingen samisk, og vil tilby alle grunnskoleelever samisk opplæring med et grunnleggende ordforråd. Dette er svært spennende. Språk bygger relasjoner og tillit og samisk språkkompetanse er etterspurt ressurser i fremtiden. Vi oppfordrer kommunen til å ta rollen som foregangskommune, og opprettholde språktilbudet etter Bodø2024.

"Den største betydningen kan være at samisk kultur og samiske språk oppleves som naturlig og likeverdig.

Den popkulturelle delen av Ságastit2024 henvender seg til den unge samiske befolkninga, med samarbeid med Noereh og samiske artister. Det er mange engasjerte og kreative samiske ungdommer i området, og dette kan bli en plattform for kreativ og språklig utfoldelse også for fremtiden.

Mange nasjonale og regionale aktører er interesserte i det samiske kunst- og kulturfeltet. Samiske kunst- og kulturuttrykk er til stede på internasjonale og nasjonale arenaer. Dette er en anerkjennelse av at samisk kunst, kultur, kulturarv, språk og det samiske folket som en likeverdig del av samfunnet. Denne utviklinga bør Bodø2024 inkludere, gjennom samarbeid med aktører innen samiske kreative næringer, reiseliv og matkultur. Dette kan gi et varig løft for samiske kunstnere og kulturinstitusjoner. Grunnlaget må være et genuint ønske om å inkludere, løfte frem og synliggjøre samisk kultur og den samiske befolkningen, samtidig som den ikke-samiske befolkningen får økt kunnskap om samiske forhold. Det kan gi varige effekter også for det samiske samfunnet etter Bodø2024.

Et annet prosjekt i Bodø2024 er Åarjelhsaemien Teatere med en trilogi 2020–2024. Teaterstykkene tar utgangspunkt i aktuelle spørsmål rundt samisk kultur og historie. Det første stykket heter Biegke biehteme – Hvem eier vinden. Tittelen gir assosiasjoner til samiske reindriftsutøvere i Nordland som får sine reinbeiter truet av «grønn energi» i form av vindindustri. Vi håper dette vil medføre refleksjon over samisk tilstedeværelse, om hvilke verdier og næringer man bør satse på, og betydningen av samisk bærekraftig matproduksjon, kultur og tradisjonskunnskap.

I dag kan man ta bachelor i lulesamisk ved Nuortta Universitiehtta/Nord universitet, man kan studere joik eller ta lulesamisk lærerutdanning. Det er en samisk forskningsgruppe ved universitetet. Samiske barn kan gå i samisk avdeling på Jentoftsletta barnehage. Bodø var tidlig ute med å arrangere samisk uke i forbindelse med 6. februar, og i 2015 inngikk Sametinget og Bodø kommune en samarbeidsavtale. Sametinget bidrar til en oppbygging av et samisk språksenter på Stormen bibliotek.

Denne fine utviklinga er imidlertid ikke smertefri. Til tross for økt fokus på samisk tilstedeværelse, kultur og historie opplever mange hets og trakassering på grunn av sin etnisitet. Bodø2024 ønsker å adresse denne problematikken. Den største betydningen for samisk kultur av å være europeisk kulturhovedstad, kan være at samisk kultur og samiske språk oppleves som naturlig og likeverdig. Vi håper Bodø2024 lykkes med det, og vi vil hjelpe til på veien.