Norsk Gassforum har pekt på biogass som et tiltak med lavere kostnad og raskt klimaeffekt for Nordlandsbanen, skriver de en pressemelding.

– Nordlandsbanen er Norges lengste togstrekning som fremdeles kjøres på diesel. Elektrifisering av banen vil være svært dyrt og tidkrevende, sier Per Kragseth som er daglig leder for Norsk Gassforum og også står i spissen for prosjektets styringsgruppe.

Norsk Gassforum gjennomførte i 2015 en forstudie for å finne ut om gass er et aktuelt drivstoff for jernbane i Norge. Rapporten konkluderte med at en omlegging av jernbanedrift til biogass vil være et sterkt bidrag til fornybarsamfunnet og anbefalte en videreføring av studien med en dypere vurdering av bruk av biogass.

Lokal avfall

Lokale avfall fra oppdrettsnæringen brukes til å lage flytende biometan, som kan drive Nordlandsbanen og drastisk redusere klimagassutslippene og helseskadelige utslipp fra togtrafikken.

– Ny kortreist biogassproduksjon i Trøndelag og Nordland er i rask vekst, blant annet med lokale avfall fra skogsavfall og oppdrettsnæringen som råstoff. Dette kan drive Nordlandsbanen og drastisk redusere klimagassutslippene og helseskadelige utslipp fra togtrafikken, sier Kragseth.

– Det skjer mye innen gasstog internasjonalt. I USA ser vi at hele flåter konverteres til naturgass, hvor togene har samme teknologi som et biogasstog, så dette er tilgjengelig teknologi som i teorien kan tas i bruk raskt. Det er også grunn til å tro at en slik løsning kan være svært konkurransedyktig økonomisk sett sammenlignet med andre klimavennlige alternativer, forteller Rambølls prosjektleder Eirik Ovrum.

Rambøll AS har vært utførende konsulent for utredningen. Prosjektgruppen har bestått av Norsk Gassforum, Jernbanedirektoratet, Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og CargoNet.

Anbefalinger

Norsk Gassforum anbefaler at det settes i gang en prosess som har som mål å få leverandører til å tilby biogasstog til Nordlandsbanen.

– Sverige er kommet langt med utvikling av gassdrevne tog. Vi anbefaler at Jernbanedirektoratet starter et samarbeid mellom norske og svenske jernbanemyndigheter om videreutvikling av biogasstog, heter det i pressemeldingen.

– Det er en utfordring at det ikke eksisterer et regelverk for biogasstog eller produseres rene biogasstog i Europa. Norske myndigheter oppfordres til å ta kontakt med EU for å få utviklet biogasstog for Europa, står det videre.

Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan av 10 fylkeskommuner fra Nordland til Østfold. Forumets formål er å arbeide for fremme bruk av naturgass, biogass og hydrogen for verdiskapning og bedre klima og miljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Studien viser:

  • Konverteringen fra diesel til biogasstog er teknisk mulig innenfor fornuftige økonomiske rammer, herunder ved et antatt rimelig nivå på offentlig virkemiddelbruk.
  • Sikkerhet og driftssikkerhet ved biogasstog blir ivaretatt.
  • Bærekraftig biogass vil være tilgjengelig til en konkurransedyktig pris.
  • Ved overgang fra diesel til biogass reduseres CO₂ utslippene med 77 prosent eller 29 993 tonn CO₂-ekv/år og NOx utslippene med 85 prosent eller 503 tonn NOx/år i et livsløpsperspektiv.
  • Flere studier konkluderer med at produksjonen av biogass og biogjødsel til sammen gir negative CO₂-ekv utslipp.
  • Nordlandsbanen på biogass krever en investering på 606 MNOK. Elektrifisering krever en investering på minst 8000 MNOK.
  • Nåverdiberegninger viser en høyere netto nåverdi for biogass framfor biodiesel (HVO) på 401 MNOK.