Begynner arbeidet med atkomst til ny lufthavn

Nå begynner kommunen og Statens vegvesen med atkomst til den nye lufthavnen.

Nå begynner kommunen og Statens vegvesen med atkomst til den nye lufthavnen.

DEL

Bodø kommune og Statens vegvesen starter arbeid med alternativvurdering for atkomst til ny lufthavn, skriver kommunen på sine nettsider.

De skriver at i forbindelse med kommunedelplan for ny bydel har Statens vegvesen i samarbeid med Bodø kommune startet planlegging av adkomstvei til ny lufthavn. Atkomstveien skal være klar til bruk når lufthavna åpner i 2024–2026.

– Vegvesenet og kommunen ønsker å informere om at arbeidet med alternativvurdering er startet. Alternativvurderingen er tett knyttet opp mot arbeidet som gjennomføres rundt konseptvalgutredningen for transport, skriver de.

I første omgang skal de gjennomføre en overordnet vurdering av alternative traseer.

For de ulike alternativene skal det gjøres en vurdering av fordeler og ulemper. Ifølge kommunen er de aktuelle temaene:

 • Framkommelighet for ulike trafikantgrupper, inkl. gående og syklende
 • Muligheter for et godt og effektiv kollektivsystem
 • Barrierevirkning og betydning for utvikling av den nye bydelen i ulike scenarier
 • Kulturminner og naturmangfold
 • Grønnstruktur og landskap
 • Kobling mot eksisterende veinett.
 • Muligheter for endring/utvidelser, eks. dersom jernbane og/eller havn skal etableres.
 • Etablering av vann og avløp
 • Klima og, eks. vind
 • Støy
 • Drift av eksisterende lufthavn i en anleggsfase
 • Økonomi

Atkomsten skal se på mulighetene for tilrettelegging for tungtransport for påkobling mot havn. Arbeidet vil ha direkte kobling mot konseptvalgutredningen for transport der etableringen av havn og jernbane skal utredes. Planen skal se på mulighetene for å sikre sømløse overganger mellom lufthavn, havn, jernbane og vei både for passasjerer og gods.

– Det vil være vesentlig å se på løsninger som opprettholder drift av eksisterende lufthavn helt fram til ny lufthavn er etablert, skriver de.

Alternativvurderingen vil gjennomføres høsten 2019 og skal resultere i valg av trase for atkomst til ny lufthavn. Oppstart av detaljregulering for traseen er planlagt tidlig i 2020.

Det åpnes for å komme med innspill til de ulike alternativene samt tema som bør vurderes innen 24. august 2019.

Artikkeltags