Samdrift Lillebølgen og Sølvsuper

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi er foreldre til beboere i Lillebølgen. Vi henvender oss til dere fordi Rådmannen har lagt fram forslag til budsjett uten at vi var kjent med dette og kunne gi tilbakemelding til tjenesten. Vår mening er at forslaget innebærer en endring av tjenestetilbudet der vi burde ha fått medvirket. Slik Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester, § 3 gir oss pårørende/verge/hjelpeverge rett til.

Beboerne i Lillebølgen er i alderen 5–37 år, altså barn og unge voksne. Boligen har fysisk plassering i Sølvsuper helse- og velferdssenter. Boligen har 6 plasser, og de som bor der kommer klart inn under målgruppen for Miljøtjenesten; personer med medfødt og tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarig og koordinerte tjenester og habiliteringer. Den tverrfaglige kompetansen, bestående av miljøterapeutisk og sykepleiefaglig kompetanse, som er i boligen i dag, er avgjørende for at tjenestetilbudet skal bli godt. Vi vil understreke at vi i all hovedsak er fornøyd med tilbudet, men at vi nå er redde for at det blir forringet.

I ROS-analysen vurderes fare for misfornøyde pårørende som en mulig negativ effekt. Det er en realitet, og vi ønsker å beskrive hvorfor.

Driften av Lillebølgen er en del av Miljøtjenesten. Vi reagerer, både av prinsipielle og faglige grunner, på forslaget om å legge den til Sølvsuper Helse- og velferdssenter som er et sykehjem.

ROS-analysen er svært mangelfull, den eneste negative effekten som er beskrevet for beboerne er at de får flere å forholde seg til. Vi er enige i at dette er en fare, og vi vil understreke alvoret i det. Beboerne i Lillebølgen er en sårbar gruppe som trenger trygghet, stabilitet og forutsigbarhet. Konsekvensen av at det kommer mange ansatte inn i boligen kan bli utagering for noen og passivitet og tilbaketrekning for andre. Skjer dette kan det ikke lenger beskrives som et verdig tilbud. Fare for redusert omdømme er også trukket fra i ROS-analysen.

I ROS-analysen beskrives negative effekter for ansatte, og vi er forundret over at disse punktene ikke også er med under negative effekter for brukerne.

Ny ledelse–som har kompetanse og erfaring fra drift av sykehjem, ikke miljøtjeneste (vår tilføyelse)

Manglende tilhørighet i fagmiljøet i miljøtjenesten

Nedbemanning

Fare for omplassering, ev. oppsigelser som kan bety tap av kompetanse som er opparbeidet over tid (vår tilføyelse)

Det som er beskrevet som en positiv effekt: Bedre samdrift mellom Lillebølgen og øvrige institusjoner i Sølvsuper, er vi redd ikke skal komme våre barn til gode, snarere tvert imot.

Vår bekymring er at Lillebølgen taper både den miljøterapeutiske kompetansen og personale som kjenner brukerne godt. Vi frykter for at våre barns behov skal bli salderingspost i driften av det store sykehjemmet. Vi er både redd for at ressursene flyttes fra Lillebølgen og at kvaliteten der forringes. Dersom personalet på Lillebølgen skal være med på å dekke over vakanser og fravær som er mer en hovedregel enn ett unntak, vil det måtte gå ut over beboerne. Tjenestetilbudet er allerede redusert gjennom «planB» som innebærer at alt fravær ikke erstattes.

For at tjenestetilbudet til våre barn skal ha god kvalitet, kreves det både nok ressurser, riktig fagkompetanse og god kjennskap til hver enkelt bruker. Dette gjelder både når helsetilstanden skal vurderes, og når aktiviteten skal planlegges. I dag har boligen både miljøterapeutisk og sykepleiefaglig kompetanse og dette mener vi er nødvendig for at tilbudet skal bli godt.

I forskrift for kvalitet i pleie og omsorg beskrives grunnleggende behov bl.a. som:

oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet

følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold

tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

Det nevnes flere punkter, bla. å dekke fysiologiske behov og få nødvendig medisinsk oppfølging.

De fleste som bor på Lillebølgen har ikke dagtilbud utenom boligen. Argumentet for at dagtilbudet ble tatt fra dem var at de skulle få et aktivitetstilbud i boligen. De er avhengig av hjelp til absolutt alt, og det er ikke enkelt å finne gode aktivitetstilbud til dem. Når de skal gjøre noe må de ha minst en hjelper med, og flere har vedtak om 1:1-bemanning. Det betyr nødvendigvis ikke at de skal være alene med en hjelper, men det betyr at de skal ha mulighet til at en hjelper kan bruke tid til en beboer slik at de kan dra på tur eller gjøre andre ting som beriker hverdagen.

Dersom samdrift skal komme Lillebølgen til gode må personalet på Sølvsuper jobbe på Lillebølgen for å opparbeide seg kompetanse og kjennskap til hver enkelt bruker. Det er vi sterkt imot fordi brukerne får flere å forholde seg til.

I disse dager er vi minnet på at samdrift med personale som forflytter seg mellom enheter i tjenesten, ikke er forsvarsvarlig ut fra smittevernhensyn. Våre barn er i høyeste grad i risikogruppen og trenger å bli beskyttet mot alvorlige infeksjonssykdommer.

Vi har allerede mistet fordeler som skulle følge med samlokaliseringen med Sølvsuper. Sanserommet som virkelig var et fantastisk tilbud, er blitt pårørenderom, og SPA-rommet er blitt kontor.

Vi mener at tiltaket innebærer diskriminering av beboerne i Lillebølgen. Tilbudet deres skal av rent økonomiske årsaker ikke lenger være en del av den tjenesten som gis til alle andre personer med medfødt og tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarig og koordinerte tjenester og habilitering. (Miljøtjenestens målgruppe). Våre barn er i denne målgruppen, og vi mener at det både er faglig og prinsipielt galt at de skal overføres Institusjonene. Miljøtjenesten har langt større erfaring med å gi tilbud til barn, ungdom og unge voksne enn institusjonstjenesten har.

Likestillingsarbeid er også å sikre retten til likeverdige tjenester som LDO sier betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte.

Vi håper at våre innvendinger blir tatt på alvor og til følge.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken