Åpent brev til rådmannen i Saltdal

Av
DEL

LeserbrevEtter gjennomgang av Saltdal kommunes årsbudsjett for 2020 og økonomiplan frem til 2023 er jeg bekymret for noen av vurderingene som ligger til grunn for budsjettet og planen de neste årene.

Det viktigste punktet er vurderingen i forhold til Slipen Scene, der alternativ 1B er det rådmannen anbefaler. Forslaget innebærer at man beholder dagens bygg for videre utvikling av Slipen, og tar opp et låneopptak på til sammen 135 millioner kroner de neste årene.

I den første tilstandsrapporten fra Cowi som ble ferdigstilt sent på våren 2017 skriver Cowi at de anser bygningsmassen lite hensiktsmessig å beholde. Store skader samt dagens krav (TEK 17) gjør det nærmest umulig å forsvare.

I ettertid mener jeg at en tilstandsrapport rundt byggets tilstand burde vært det første som man burde hatt på plass før man gikk i gang med forskjellige mulighetsstudier.

Mulighetsstudier uten at man vet noe om dagens krav og/eller byggets tilstand er kanskje å starte i feil ende?

I perioden har også formannskapet hatt oppgaven som prosjektgruppe, og rapportene om prosjektarbeidet har gått direkte til dem. Jeg stiller spørsmål om hvorvidt dette er heldig. For å kunne stille kritiske spørsmål burde kanskje gruppen vært sammensatt av mennesker med fagkompetanse innenfor bygg og ikke minst drift av denne typen kulturbygg? Drift av denne typen kulturbygg er noe av den vanskeligste manøveren små kommuner påtar seg fordi det er helt spesielle krav tilknyttet driften.

Av en eller annen grunn har man etter første Cowi-rapport våren 2017 ønsket en utarbeidelse av en ny rapport som innebærer at man fremdeles ønsker å bygge videre på den eksisterende bygningsmassen. Man får da svar som bestilt i en ny rapport på at alt er mulig bare man dispenserer nok fra kravene i TEK 17.

At Saltdal kommune skal bygge nye bygg som dispenserer så sterkt fra dagens krav er bekymringsfullt. Krav i TEK 17 er laget fordi de skal beskytte arbeidstakere som jobber i byggene, opprettholde fremtidens miljø- og energikrav, sikkerhet, og ikke minst beskytte de svakeste gruppene i samfunnet i forhold til bruk av lokalene.

Jeg mener Saltdal kommune som byggherre har et særskilt ansvar for å bygge innenfor de krav som er satt. Kommunen skal selv være den som stiller krav og påser at alle andre utbyggere holder seg innenfor de samme kravene.

Det blir svært vanskelig for kommunen å forsvare at man selv dispenserer krav. Vil dette på sikt kunne føre til en presedens blant andre utbyggere, noe som igjen fører til dårligere kvalitet på fremtidens bygg i Saltdal?

I den nye Cowi-rapporten skrives det at man beregner en besparelse på ca. 5 millioner kroner ved å beholde den eksisterende bygningsmassen i stedet for å rive og deretter bygge nytt. Det er selvfølgelig en rekke forbehold som ikke rapporten tar hensyn til som forurenset grunn, bæreevne og skjule feil/mangler. Dette mener jeg kan være en stor fallgruve.

I dette perspektivet er 5 millioner lite penger. At det finnes forurensning i grunnen kan man jo bare gjette seg til. Bæreevne likeså. Skjulte feil/ mangler er det også stor sannsynlighet for. Jeg stiller spørsmålstegn med hvorvidt det er mulig for entreprenører å kunne gi pris på noe slikt uten at man tar forbehold om de overnevnte tingene. Slikt sett kan dette bli en meget dyr affære med stor risiko.

Historien viser også at det i begynnelsen på 2000-tallet var mulig å bygge på eksisterende bygg med en viss fortjeneste, men etter TEK 10 ( 2010) er det få utbyggere som våger denne manøveren. Selv garvede entreprenører og byggmestere har gått seg på kraftige blemmer. Det finnes mange krefter i bygda som har erfaringer å dele slik at politikere og administrasjon kan få mer kunnskap.

Så har vi dette med drift av kulturbygg. De fleste kulturbygg drives i dag som egne resultatenheter. Det finnes suksessfaktorer rundt om i landet hvor man har lyktes med å få bærekraftig drift, men her har man en mye sterkere tilnærming til næringsliv og innhold i selve bygget enn det man kan si er tilfelle ved de planer som foreligger ved Slipen pr. i dag. Jeg mener man her burde invitere/befare andre steder hvor man faktisk har lyktes for å se på suksessfaktorene.

Et forslag er også å ta kontakt med sammenlignbare kommuner der kulturbygg er etablert. Hva mener de er viktig? Hvilke utfordringer har de bygningsmessig/driftsmessig osv. Hva hadde skjedd om man for eksempel hadde etablert idrettshall, skole, svømmehall, kulturhussal, kulturskole, bibliotek osv. under ett i Saltdal? Ville vi fått en mer effektiv drift?

Jeg ser på Slipen som flott varemerke for Saltdal som er viktig for det frivillige engasjement, men er det fremdeles er mulig å drifte på dispensasjoner selv om man hører andre mener noe annet? En dispensasjon fra industriell virksomhet er det vel ingen som kan nekte kommunen, eller? I så tilfelle mener jeg at man beholder bygget slik det er og lar frivilligheten blomstre.

Skal Saltdal kommune drifte bygget med sine krav vil det kanskje gå utover den sunne frivilligheten og engasjementet for Slipen. Som privatperson og politiker er jeg opptatt av kulturen i Saltdal og ønsker prosjektet med et fremtidig kulturbygg velkommen.

Høyre har gått på valg på at først og fremst ønsker å prioritere skole og helse fremfor noe annet den kommende perioden. Et låneopptak i den størrelsesorden det legges opp til i de kommende år er jeg redd sperrer for andre muligheter i lang tid fremover. I mitt hode bør vi kanskje også ha evnen til å stå utenfor Robeklista en stund før man legger planer for store investeringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags