TROMSØ (Nord24.no): Toppene i Sparebank1 Nord-Norge får en samlet lønn på vel 27 millioner kroner, på nivå med året i forveien. I 2018 trakk tidligere konsernsjef Jan-Frode Janson opp lønna. Tallene for 2019 viser at konsernsjeflønna har gått ned, mens flere konserndirektører har fått en stor økning i lønna.

I februar meldte styret at konsernsjef Petter Høiseth valgte å slutte som konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge av personlige årsaker.

Banken har bekreftet at han får en sluttpakke, men det har ikke vært kjent hva den lyder på. Ifølge årsberetningen til Sparebanken Nord-Norge kan det til sammen dreie seg om nesten fem millioner kroner.

Sa opp – kan likevel få sluttpakke verdt millioner

Høiseth ble konsernsjef i mars i 2019. Da økte også lønna betydelig. Lønnsutbetaling fra mars og ut året 2019 var på 3,26 millioner kroner. Det inkluderer 2,5 måneder med «gammel» lønn, slik at den reelle årslønnen vil ligge opp mot 3,5 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås har tidligere uttalt til Nord24.no at Høiseth fikk sluttpakke i forbindelse med den plutselige avgangen. Ifølge årsrapporten har konsernsjefen rett til ett års etterlønn ved oppsigelse. I tillegg kommer oppsigelsestid på normalt seks måneder. I så fall kan sluttpakken overstige fem millioner kroner.

Petter Høiseth hadde også over 80.000 egenkapitalbevis – noe som vil gi han drøye 300.000 kroner i ekstragevinst i kontantutbytte om han fortsatt satt på de 26. mars i år.

Nysjefen

Hva den konstituerte konsernsjefen Liv B. Ulriksen får i lønn for jobben hun har gått inn i, blir ikke kjent for neste år. Ulriksen hadde i 2019 en lønn på nesten 2,3 millioner kroner i 2019 som konserndirektør for kreditt og risikostyring. Hun hadde også en individuell avtale om førtidspensjon, samt 85000 egenkapitalbevis som vil gi henne en ekstra påskjønnelse 16. april i år når banken betaler ut kontantutbytte på fire kroner per bevis.

Kvinnene er ikke lønnsledende

Av årsberetningen til Sparebanken Nord-Norge er ikke kvinnene i toppsjiktet i banken lønnsledende.

Av 12 konserndirektører er det fire kvinner. To av dem som Turid Aspenes, konserndirektør for konsernutvikling og Nina Wihuri, leder Compliance tjente henholdsvis 1,5 millioner kroner og en drøy million fra Sparebanken Nord-Norge. Ikke hadde de særlig med egenkapitalbevis heller – drøye 1000 hver.

Den fjerde kvinnen i ledelsen, Trude Glad, konserndirektør, Helgeland og Salten fikk 2,5 millioner kroner i lønn. Og hadde rundt 80.000 egenkapitalbevis – som gir henne 320.000 kroner ekstra i april i år.

Karene får bedre betalt

Karene som får bedre betalt er Bengt Olsen, konserndirektør økonomi og finans, som har over 3,5 millioner i lønn, samt Geir Andreassen, konserndirektør, teknologi og prosess med drøye tre millioner i årslønn 2019.

Andreassen har også egen førtidspensjonsavtale og vel 78.000 egenkapitalbevis som gir han over 300.000 kroner i kontantutbytte. Han er også den eneste av de ledende ansatte som ikke har innskuddsbasert pensjonsavtale.

Også Ronni Møller Pettersen har til salt i maten. Møller Pettersen, konserndirektør salg og kunderelasjon fikk nesten 2,2 millioner i lønn. I tillegg har han vel 36.000 egenkapitalbevis.

Rett over to millioner kroner fikk også Christian Overvaag, konserndirektør Troms. Han har over 100.000 egenkapitalbevis som gi han 400.000 kroner ekstra i april i år.

Jokeren i nord

Mens konserndirektør Lasse Hagerupsen, Hålogaland og konserndirektør Trond Hanssen, Finnmark fikk i underkant av 1,9 millioner kroner hver i lønn og ytelser fra banken i 2019. Begge får et par-tre hundre tusen kroner i kontantutbytte for egenkapitalbevisene sine.

Jokeren blant konserndirektørene er Tom Robin Solstad-Nøis, direktør markets. Han har en nokså beskjeden lønn på vei, 1,2 millioner kroner. Men han er den eneste av direktørene som har bonusavtale. 2019 ga han dermed 800.000 kroner ekstra i potten. Sin drøye to millioner kroner i lønn i 2019, kan han påplusse vel 200.000 kroner i kontantutbytte for 57.000 egenkapitalbevis.

Hver av de nevnte lederne har også mellom 100.000 kroner og 500.000 kroner i pensjonsavtaler.

Styrets lederlønnspolitikk er blant flere momenter:

  • Styret skal påse at lederlønningene ikke gir uheldige virkninger for konsernets omdømme.
  • Lederlønningene i SpareBank 1 Nord-Norge skal, innenfor rammen av godtgjørelsespolitikken, være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med bransjen for øvrig

Kjøp ett – få ett

Konsernledelsen er en del av en spareordning som gjelder for fast ansatte. For hvert andre egenkapitalbevis man kjøper, gir Sparebanken Nord-Norge ytterligere ett bevis gratis. Tildelingen av gratisbevis skjer to år etter oppstart av sparingen, og forutsetter at den ansatte fortsatt eier de opprinnelig oppsparte egenkapitalbevisene og fortsatt er ansatt i konsernet.

Styret har vedtatt en politikk for godtgjørelser fremover. Her heter det at konsernledelsen kan få rett til å kjøpe egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt, «innenfor en definert beløpsramme og bindingstid», for å «styrke interessefellesskapet med bankens aksjonærer.

Rentesubsidier

Lån til egne ansatte øker ifølge årsberetningen med vel 200 millioner kroner til nær 1,5 milliarder kroner. Banktoppene får rundt ett prosentpoeng bedre rente enn markedet. Rentesubsidiene koster banken 13,6 millioner kroner.

Lånerenten er ett prosentpoeng lavere enn den til enhver tid gjeldende beste boliglånsrente for våre ordinære kunder, innenfor et maksimalt lånebeløp på 4,5 mill. kroner

- Handler om ansvar og kompetanse

Konstituert konsernsjef, Liv B. Ulriksen, sier at lønnsnivået ikke handler om kjønn, men om "...ansvar, kompetanse og erfaring."

Når det gjelder de to kvinenlige topplederne med lavere lønn enn resten påpeker hun at ".... en av disse tiltrådte i sommer, og hun hadde stilling på et lavere nivå i konsernet første halvår. Dette påvirker den oppgitte summen i årsberetningen."

- På generelt grunnlag vil jeg si at direktørene er toppledelsen i et stort nordnorsk konsern. Lønnsnivået er godt, men på linje med sammenlignbare konsern i landet. Vi har ikke bonusordninger i tillegg til lønn.

- Det framgår av årsrapporten at konsernledelsen kan få rett til å kjøpe egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt, "innenfor en definert beløpsramme og bindingstid", for å "styrke interessefellesskapet med bankens aksjonærer." Ser du noen betenkeligheter ved en slik ordning?

- Alle våre ansatte kan kjøpe egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt, med fast lønnstrekk. Selvsagt i henhold til gjeldende regelverk. Så dette gjelder ikke bare toppledergruppen. At våre ansatte er medeiere i egen bedrift tror vi bidrar til verdiskapning, og gjør det enklere både å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Svært mange av våre ansatte er eiere av egenkapitalbevis.

Til slutt fremhever hun følgende:

- Lønnspolitikken i Sparebanken Nord-Norge skal bidra til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere med den kompetansen som virksomheten til enhver tid trenger. Vi legger vekt på å fremme gode prestasjoner og resultater, og vi søker å være konkurransedyktig, men ikke lønnsdrivende. Vi har fokus på å gi lik lønn for likt arbeid – helt uavhengig av kjønn eller annen diskriminering.