Russe­grup­pa Icon var tid­lig ute med å sik­re seg buss til rus­se­ti­den. AN føl­ger grup­pa gjen­nom årets fei­ring, og da er na­tur­lig å be­ly­se rus­sens and­re hjem den­ne pe­ri­oden, nem­lig rus­se­bus­sen.

Et­ter hva jen­te­ne for­tel­ler, star­ter man bare tid­li­ge­re og tid­li­ge­re med for­be­re­del­se­ne til sin egen rus­se­tid. Og, det var ikke unn­ta­ket for den­ne russe­grup­pa.

Bli med på omvisning i Icon-bussen.

Tid­lig ute

Un­der and­re året på vi­de­re­gå­en­de be­gyn­te de å orien­te­re seg på rus­se­buss­mar­ke­det. I mai 2022 var rus­se­bus­sen til Icon-jen­te­ne al­le­re­de i boks.

Her lader de opp til russedåpen: – Det er litt surrealistisk

– Vi kjøp­te bus­sen rett før rus­se­ti­den til det for­ri­ge kul­let. De al­ler fles­te har vis­ning av bus­se­ne sine før rus­se­ti­den slik at nes­te kull kan se den når den er helt fer­dig og klar. Der­for sel­ger også de fles­te bus­se­ne før rus­se­ti­den slik at vi slip­per å ten­ke på det et­ter 17. mai.

Jen­te­ne for­tel­ler at de kjøp­te rus­se­buss for om­trent 40.000 kro­ner.

– Men bus­se­ne kan gå for alt fra 30.000 til 1000.000 kro­ner alt et­ter som hvor mye som er gjort på den, el­ler om noe er øde­lagt, for­tel­ler jen­te­ne.

Man­ge ti­mer

Da bus­sen var i boks og lom­me­bo­ken var noe mi­ndre, var det klart for å prep­pe og sty­le opp bus­sen til det sto­re høy­de­punk­tet – nem­lig mai 2023.

Hva har dere gjort av ar­beid for å klar­gjø­re den til rus­se­ti­da? Hvor man­ge ti­mer har dere brukt?

– Al­ler først vas­ket vi bus­sen. Der­et­ter mal­te vi den helt svart over de­tal­je­ne som var fra for­ri­ge eier. Der­et­ter be­gyn­te vi å male på lo­go­en vår utpå bus­sen, og fle­re uli­ke de­tal­jer inni bus­sen.

– Vi har kan­skje vært der i rundt 20 ti­mer. Men vi har vært fle­re sam­ti­dig slik at ar­bei­det har gått for­te­re. Om man reg­ner ti­me­ne alle har vært der til sam­men, blir det gan­ske mye, sier en av jentene og hum­rer.

I til­legg har jen­te­ne ord­net med in­ter­iør, lyd­an­legg, blin­ken­de stro­be­lys og lys­kas­te­re. Alt er med and­re ord til­ret­te­lagt for god stem­ning, iføl­ge de.

Fle­re for­de­ler

Rus­se­ti­den har vart i noen da­ger da Avisa Nord­land snak­ker med jen­te­ne, og al­le­re­de da er det so­le­klart at bus­sen var en god in­ves­te­ring.

For­de­len med buss er at man all­tid har et sted å være. Det er gøy å ha en helt egen buss som vi i grup­pa har job­bet i lag med. Det er også kjekt på da­ger vi ikke har et sted å vorse, at vi kan gjø­re det i bus­sen vår.

To­talt sett er det ni bus­ser, fle­re cam­ping­vog­ner og telt i årets russe­camp.

– Det er noen bus­ser som fyl­ler seg let­te­re opp enn and­re. Det kan ha med plas­se­ring og stør­rel­se å gjø­re. Når det er en del folk i en buss, trek­ker det seg fle­re dit, også så hjel­per det jo om det spil­les bra mu­sikk der, av­slut­ter de.