I forbindelse med verdens miljødag 5 juni, lanserte Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet noen felles miljømål for neste bystyreperiode.

Blant tiltakene er beitende geiter i Bodømarka for å ivareta det biologiske mangfoldet og tilrettelegging for mer lokal matproduksjon ved å etablere ei strategigruppe for urban dyrkning og etablere skolehage, byhager og flere parsellhager. Dette sender et sterkt signal om at SP, SV og AP ønsker å satse på lokal matproduksjon. I byen!

Gruppeleder i AP, Morten Melå, kommenterte deres felles miljøutspill med at «Vi har en lang tradisjon med samarbeid, og med en ny periode på trappen er det på tide med noen nye mål. Dette er tiltak som vi sammen forplikter oss til å gjennomføre i neste periode».

Men hvor ble det av forpliktelsene for denne perioden? Hvorfor går SP og SV med på å legitimere Arbeiderpartiet som et «miljøparti» når de har snudd atter en gang i en politisk viktig sak om bevaring av lokal matproduksjon? Sist gang var det Rønvikjordene. Denne gang er det Kvalnes.

På Kvalnes, i gamle Skjerstad kommune, har folk drevet med matproduksjon i flere generasjoner. Her ligger det beiteområder som er helt avgjørende for at de skal produsere den maten som vi i byen er helt avhengige av. Ingen parsellhage eller byhage kan erstatte produksjonen som foregår her.

I komitemøtet i PNM forrige uke sto valget mellom reineiere og bøndene på Kvalnes på den ene siden og en privat utbygger på den andre. For Arbeiderpartiet var det viktigere at en enkeltperson får bygge en hyttelandsby, som jeg antar skal kjøpes og brukes av byfolk, enn at reineiere og sauebønder fortsatt skal kunne drive matproduksjon. Så hvor nært bysentrum må matproduksjonen egentlig ligge for at Arbeiderpartiet mener den er verd å satse på?

Nordland Bonde- og Småbrukarlag krever at området på Kvalnes som er regulert til hyttebygging skal omgjøres til LNFR-område. Fastboende og beitebrukere går imot hytteplanene. Uavhengige utredninger som er gjort konkluderer med at en hytteby her vil gi økt aktivitet i området og føre til store negative konsekvenser for reindrifta.

Om et par generasjoner, når rein, sau og bønder for lengst er fortrengt fra hyttelandsbyen på Kvalnes, og behovet for mat kanskje ikke kan dekkes av import, hva da? Er det byfolkene i hyttelandsbyen som skal berge oss med å dyrke parsellhager og drifte geiter fra fredag til søndag? Da satser jeg heller på lokalkunnskapen og erfaringene til sauebøndene og reineierne og Rødt tar kampen sammen med dem for å bevare det viktigste beiteområdet på Kvalnes før det er for sent.

Dette er en viktig sak for Rødt, men har også vært det for SP og SV. Arbeiderpartiet er avhengig av å holde på samarbeidet med de to partiene som er igjen fram til valget. Det betyr at SP og SV er i en unik posisjon til å legge press på Arbeiderpartiet om å følge opp det vi var enige om i 2015 og stemme mot hyttebyen på Kvalnes. Den muligheten tror jeg faktisk lokalbefolkninga på Kvalnes forventer at de bruker.