Polarsirkelen Lufthavn AS (PLU) har invitert Skanska Norge AS, Peab Anlegg AS og AF Gruppen Norge til å levere pristilbud på bygging av storflyplass på Hauan i Rana, - et prosjekt som for tiden er uten finansiering og uten prioritet i Nasjonal Transportplan. I brev til PLU datert 5.februar i år skrev Samferdselsdepartementet at penger til en eventuell ny lufthavn først vil være aktuell i andre delen av gjeldende NTP, altså i perioden 2024-2029, og «eventuelle modellar som inneber tidligare utbygging, må derfor skje på PLU eller andre aktørars rekning og risiko.» Det samme ble gjentatt i statsbudsjettet for 2020, og adm.direktør Henrik Johansen sier til Rana Blad 7.okt. at dette stemmer med PLU sine planer.
Avinor skriver i brev til Samferdselsdepartementet 12.mars i år at Avinor ikke har mulighet til å investere i ny lufthavn i Mo i Rana med de rammebetingelsene som gjelder for selskapet. Avinor har heller ikke i sin finansielle plan tatt med drift av en stor flyplass. Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt, fastslår Avinor. I et notat fra styret i Avinor av 17.02.17 står det at investeringskostnaden med antatt byggestart i 2023 blir ca. 3,0 milliarder, og ikke ca. 2,0 milliarder, slik NTP-en har lagt til grunn. I september i år skrev Avinor til departementet at «Ny lufthavn i Mo i Rana styres av Polarsirkelen lufthavn AS.» Kort sagt: Storflyplassen på Hauan er ikke et Avinor-prosjekt.
Feil i masseberegningen? Ifølge Avinors forprosjekt er bergmassen på Hauan ikke egnet til bruk i forsterkningslag eller i øvre bærekonstruksjon for flyplass. (s.26) Vi tar med et par sitater fra Avinors skisseprosjekt som viser at Avinor har kritiske merknader til PLU’s omtale av bergmassen: «Det er vanskelig å se at man kan støtte PLU sin konklusjon om god steinkvalitet på analysen som viser det motsatte» (s.55) og «PLU sin beregning og prosjektets beregning viser en differanse på 400 000 m3. Avvik i volum har vi ingen forklaring på.» (s.56)
PLU har bedt de tre nevnte entreprenørene om å gi pristilbud på flytting av ca 5 mill. kubikkmeter bergmasse og 0,8 mill.kubikkmeter løsmasse. (Leverandørkonferansen 21.mars). Ifølge Avinors forprosjekt må det blant annet flyttes/fjernes 1,255 mill. kubikkmeter løsmasse (s.27) som altså er over 50% mer enn det PLU har oppgitt i prisforespørselen. Men eventuelle feil i vurdering av fjellkvalitet og masseberegning er risikofritt for PLU, som i kontraktsbestemmelsene pkt. 23.1. skriver at "Partene har avtalt at totalentreprenøren overtar risikoen for forhold ved grunnen." Og det er nettopp grunnforholdene som er det mest usikre ved dette prosjektet.
Dalsøkk i sikkerhetssonen Et dalsøkk på nordsiden av rullebanen medfører at ytre sikkerhetssone ikke er komplett over en strekning på om lag 200 meter. Luftfartstilsynet skrev i brev til Samferdselsdepartementet 17.12.2015 at rullebanens plassering i forhold til dalsøkket ikke var endelig fastsatt, og Luftfartstilsynet var enig i at det må gjøres en nærmere vurdering av de faktiske forholdene knyttet til dalen. Er det gjort, og hva betyr det for masseberegningen? Skal man flytte rullebanen bort fra dalsøkket, kommer man inn i Langtjønna. Er det totalentreprenøren som skal ta det økonomiske ansvar for å fylle igjen dalsøkket eller Langtjønna? Er miljøanalyser tilknyttet Langtjønna utført?
En storflyplass på Hauan krever så store investeringer at prosjektet må gjennomgå en KS2, som er kvalitetssikring av blant annet kostnadsoverslag. Er dette gjort?
Pristilbud under kostnadsgrensen Det kan se ut som PLU forsøker å legge til rette for pristilbud under 2,07 milliarder kr som er total kostnadsgrense i NTP. I følge PLU’s framdriftsplan av 26.juni i år vil PLU «kreve en beslutning i Stortinget som forplikter statlige bevilgninger fra 2024». En slik framtidig forpliktelse fra Stortingets side er ikke tillatt utenfor statsbudsjettet, sier juss-professor Jan Fridthjof Bernt til Helgelendingen 10.oktober. PLU prøver åpenbart å unngå at byggestart skjer på egen regning og risiko, slik departementet forutsetter. En stortings-garanti på 1,47 milliarder i 2024, vil overføre all økonomisk risiko på et framtidig storting, noe som ifølge professor Bernt ikke er tillatt.

Storflyplass for Rana

Problemet med dette prosjektet er at Hauan ligger helt i den nordlige utkant av det langstrakte Helgeland. En flyplass i Rana vil aldri kunne fungere som flyplass for hele Helgeland. Det blir kun en flyplass for Rana-regionen. Dette har et flertall av kommunene på Helgeland og 50 politiske partilag gjort Stortinget oppmerksom på. Vi står dessuten ved terskelen til innføringen av el-fly som vil kunne gi kortbanenettet et betydelig billigere flytilbud enn i dag. Tunge bensindrevne fly fra en storflyplass virker ikke særlig framtidsrettet!
Prosjekt uten penger
Det er helt tydelig at samferdselsmyndighetene ikke ønsker «tjuvstart» på Hauan-prosjektet. Vi stiller oss derfor undrende til at entreprenørene Skanska Norge AS, Peab Anlegg AS og AF Gruppen Norge AS utarbeider pristilbud på et milliardprosjekt uten garanti for finansiering og med en byggherre med stor negativ egenkapital ved inngangen til 2019.