Religiøse postulat – sant/usant? Dette er tittelen på et debattinnlegg i AN 28.09 signert religionsskeptiker, som jeg ønsker å kommentere. Han/hun lurer på om Jesu korsfestelse var bevisst regissert av Gud og henviser til Joh. 3,16 om at Gud elsket verden så høyt at han ga sin Sønn for at bl.a. en kjeltring (Barabbas) skulle gå fri. Jeg kan forstå at dette kan virke underlig.

Min tro er basert på apostlenes lære slik vi finner den i Bibelen. Apostelen Peter sier i sin tale i templet etter at en lam mann ble øyeblikkelig helbredet i Jesu Kristi navn: Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet Den Hellige og Rettferdige, og bad om at en morder måtte bli gitt dere. Men livets høvding drepte dere – ham som Gud oppvakte fra de døde. Det er ham vi vitner om. Og ved troen på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Og nå brødre: Jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, likesom også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profeters munn, at Messias (Kristus) skulle lide. (Ap. gj. 3,13-19, 1988)

Ifølge Peter og de andre apostlene var det Guds vilje at Jesus skulle lide og dø på denne måten. Så de som drepte Jesus oppfylte Guds plan som var forutsagt ved profetene flere hundre år tidligere. Profeten Jesaia skrev: Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. (Jes. 53,5) Jesus tok vår straff for at vi ved troen på ham skulle gå fri og få evig liv i en himmelsk herlighet. Dette syns jeg er helt fantastisk.

Bibelen lærer oss at vi alle er syndere. Vi har alle brutt ett eller flere av Guds bud. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal bli lukket og hele verden bli skyldig for Gud. (Rom. 3,19) Det er menneskets lodd en gang å dø og deretter dom. Vi må alle en gang møte den evige Dommer, enten vi vil eller ikke. Og han vet absolutt alt om oss, hver eneste handling vi har gjort, hvert eneste ord vi har sagt, hver eneste tanke vi har tenkt. Alt vil en dag komme fram i lyset. Siden han vet alt om oss, vil alle få en rettferdig dom.

Vi har lært at Gud er kjærlighet, men han er også hellig. Det vil si at han tåler ikke synd. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. (Rom. 1,18) Gud er også rettferdig. Synden må straffes. Hvis Gud skulle se gjennom fingrene på våre synder, ville han være urettferdig og Satan ville ha grunn til å anklage Gud. Derfor valgte Gud i sin kjærlighet til oss syndige og fortapte mennesker å la sin hellige og rene sønn Jesus Kristus ta vår straff for at vi skulle slippe å bli straffet. Gjennom sin død på korset forsonet Jesus hele menneskeheten med Gud, ikke bare kjeltringen Barabbas.

Dette er grunnlaget for at Gud kan tilgi oss. En uskyldig har tatt vår straff. Dette er evangeliet. Men det er opp til hver enkelt av oss å omvende oss og tro på Jesus Kristus som vår frelser. Gud tvinger ingen til å ta imot hans tilbud om frelse, men hvorfor gå evig fortapt når Jesus har tatt på seg din straff?

Millioner av mennesker verden over har funnet håp og mening med livet gjennom troen på Jesu død og oppstandelse. Denne troen gir meg indre fred og glede. Jeg omvendte meg en februardag i 1971. For meg var det en radikal omvendelse. Den kvelden i et kristent møte fikk jeg en indre visshet: Jesus er ikke død, han lever, han er oppstanden. Og denne indre troens visshet har aldri forlatt meg siden den dagen. Jeg blir bare mer og mer takknemlig for at Gud elsket også meg så høyt at han ga sin enbårne Sønn for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er for meg et fantastisk håp, et håp som går langt utover død og grav.

Så jeg anbefaler på det varmeste å ta imot Jesus Kristus som sin frelser og bekjenne han som sin Herre. Da skal du bli frelst. For meg er Joh. 3,16 sant!