Vei og hotell på Rønvikfjellet – to store risikoprosjekter

Turisthytta. Fjellveien. Slyngevei til Turisthytta. Rønvikfjellet. Ørnestedet AS.

Turisthytta. Fjellveien. Slyngevei til Turisthytta. Rønvikfjellet. Ørnestedet AS. Foto:

Av
DEL

MeningerDen 26.august ble det holdt et orienteringsmøte i Stormen om det nye hotellet på Rønvikfjellet.  Møtet ble ledet av byplansjefen og innlederne var representanter fra tiltakshaver for hotellet med Buchardt og arkitekt, og tiltakshaver for veien med veiplanleggere og kommunen. Det deltok over 100 personer. Kommentarene var mange og med stort engasjement fra tilhørerne.

Risikosport. Buchardt sa flere ganger under møtet at bygging av hotell i Norge er risikosport. Det har han nok sikkert rett i. Buchardt ble spurt om hvorfor han kom til å lykkes med nytt hotell på Rønvikfjellet, når ingen av de som hadde forsøkt tidligere, hadde lyktes. Til det svarte han at med sin lange og solide erfaring fra bygging av hoteller, så var dette en sport han behersket godt. Derfor ønsker Buchardt å bygge hotell på «Norges fineste tomt» som han sa, og til det skulle han bruke 500 mill kr. Han var ikke redd for å gå i gang med et slikt unikt og spennende prosjekt. Byggekostnadene har nok Buchardt god kontroll på. Den største risiko ligger uten tvil på driftssiden. Det er å håpe at Buchardt får rett i sine vurderinger.

Glansbilder. Planleggerne hari en viss grad tatt hensyn til innspillene fra byens borgere når det gjelder de nye skissene. Men resultatet kunne nok vært bedre. Dessuten vises alle skissene kun ovenfra, og ikke fra bakkenivå. Det er en stor svakhet med presentasjonen av prosjektet. For på en slik måte blir beboerne manipulert til å tro at hotellet blir mindre enn det i virkeligheten er. Få eller ingen kommer til å oppleve hotellet fra fly eller drone. Det blir fra bakkenivå.   

Adkomstvei. Dette er et eget prosjekt i tilknytning til hotellet. Uten ny vei blir det ikke ny «turisthytte». Det har Buchardt satt som krav for at han skal bygge nytt hotell på Rønvikfjellet. Det er en forutsetning som kan komme til å koste kommunen og skattebetalerne dyrt, og som strider mot vanlig praksis for dekning av kostnader i forbindelse med byggeprosjekter i Bodø.

Kommunen er tiltakshaver for adkomstveien. Det betyr at kommunen bærer all risiko for veiprosjektet, både planmessig, økonomisk og på annen måte. Alle kostnader i tilknytning til adkomstveien er kommunens ansvar.

Slik veiprosjektet er presentert til nå, så må det betraktes som et minst like stort risikoprosjekt som hotellet. Er det klokt å kople begge disse to prosjektene inn under samme reguleringsplan? Burde ikke de være adskilt, siden forslaget til reguleringsplan dekker så store deler av byutviklingen i Rønvika?

Veiprosjektet vil nok komme uansett. Det er bare snakk om tid. Spørsmålet er om tiden er rett nå, eller om prosjektet må få «modnes» mer. Det var veiprosjektet som forståelig nok utløste den største debatten, og som beboerne var mest skeptiske til. Å tvinge gjennom en ny adkomstvei til hotellet på nåværende tidspunkt, som så mange av beboere i området er sterkt imot, vil være meget uklokt. Det vil være et nytt selvskudd for politikerne.  

Skjæringer opp til 20 m.  Representanten fra Norconsult viste planskisse av forslag til ny vei med de skjæringer, murer og fyllinger som den nye veien vil påføre landskapet. Skjæringene vil få en høyde på 10 til 20 meter, mens fyllingene vil bli på 5 til 15 meter.

Det kan være vanskelig å få en forståelse for omfanget av disse terrenginngrepene og hvor enorme de i virkeligheten er. De største inngrepene er tilsvarende med høyden på Bryggerikvartalet eller Meierikvartalet. Her står man altså overfor brutale inngrep i naturen. Slike store inngrep er krevende å få pene og tiltalende både planmessig og økonomisk.

Snitt av skjæringer. De skissene som ble vist på orienteringsmøtet, viser kun terrenginngrepene på plankartet. Det ble ikke vist et eneste snitt.  Uten slike snitt er det nesten umulig å se for seg og forstå de enorme inngrepene i terrenget. Politikerne som til syvende og sist skal behandle reguleringsplanen, bør så absolutt få denne informasjonen. Det samme bør byens befolkning få.

Visualisering. I dag er det fullt mulig å visualisere veiprosjekter så naturlig at man skulle tro en kjørte på veien. Se bare på hvordan innkjørselen til Bodø er visualisert. Det samme bør gjøres også med veien til turisthytta.

Landskapsarkitekt.  Har kommunen som tiltakshaver og bestiller av planene for veiprosjektet stilt krav om at det skal brukes landskapsarkitekt på veiprosjektet? Det vil være naturlig siden inngrepene i terrenget er så enorme. Lite tyder på at det er gjort. Det virker som om den enkleste løsningen er valgt uten hensyn til estetikk og inngrep i naturen.

Beboerne i området. Mange avkommentarene under orienteringsmøtet omhandlet med rette den bekymring beboerne har for den økende trafikken til det nye hotellet. Her er det bl.a mange barn som må krysse veien til og fra skolen. Med de mange store fyllinger og skjæringer kan dette bli et stort problem. Dette spørsmålet synes ikke å ha fått en tilfredsstillende løsning.

Alternativer. Siden det er så mange usikkerheter knyttet til den nye adkomstveien, så er det naturlig å spørre hvilke andre alternativer for ny vei er vurdert? Man skulle tro det finnes alternativer.

Kostnader. Byplansjefen poengterte i orienteringsmøtet at hun ikke ville snakke om kostnader for adkomstveien. Dette fordi det var reguleringsplanen som var tema på orienteringsmøtet. Fra AN kan vi imidlertid lese at kostnadene for veiprosjektet er vurdert til ca. 80 mill kr. Hvem har vurdert disse kostnadene, og hvilken risiko er det knyttet til kostnadene? Veiprosjekter med så store terrenginngrep som i dette tilfelle, er i høy grad risikoprosjekter. Det finnes det mange skremmende eksempler på. Derfor bør adkomstveien vies mer oppmerksomhet enn til nå, hvor det er ingen som snakker om kostnader og risiko. Adkomstveien bør ikke bli et biprosjekt til hotellprosjektet. Den er i hvert fall hovedprosjektet for kommunen, som har det fulle ansvaret her.

Snart er «løpet kjørt». Når reguleringsplanen er godkjent i bystyret, så er «løpet kjørt». Da er premissene for hotell og vei bestemt og politikerne har ikke mer de skulle ha sagt. Prosjektet overlates da til tiltakshaverne, som er Buchardt for hotellet og kommunen for veien. Derfor er det så viktig at alle planer og konsekvenser kommer på bordet i god tidfør reguleringsplanen behandles. Fremdeles mangler mye av denne informasjonen. La oss håpe vi slipper å oppleve flere ganger at sentrale politikere sier i etterkant «Jeg visste dessverre ikke hva jeg stemte på».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags