Forklaringen er at ESA ikke har godkjent dette statstilskuddet.

Finansieringen av den nye lufthavna utgjør offentlig støtte etter EU/EØS-regelverket. I statsbudsjettet for 2022 bevilget Stortinget 200 millioner kroner til Avinor til planlegging av den nye lufthavna.

For å kunne utbetale offentlige midler og gå i gang med bygging, må finansieringen på forhånd være godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Samferdselsdepartementet er i dialog med ESA om saken.

Ei godkjenning er ventet å være klar i 2023. Før det kan ikke bevilgningen på 200 millioner kroner bli utbetalt.

ESA er et kontrollorgan som dekker både hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett og hvordan de håndheves av nasjonale og lokale myndigheter. Målsettingen er å sikre at de berørte EFTA-statene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og enkelte andre avtaler, samt sikre anvendelsen av konkurransereglene i EØS.

Svekket Avinor

– Flytting av Bodø lufthavn er viktig for byutviklingen i Bodø. Jeg kan derfor forstå at de lokalt er utålmodige etter å sette spaden i jorda. Men pandemien rammet Avinor hardt økonomisk, slik at selskapet måtte utsette utbyggingsvedtaket for den nye lufthavna. Regjeringen foreslår nå å øke statens økonomiske bidrag til lufthavna, i tillegg til at staten skal påta seg halvparten av risikoen ved uventet kostnadsøkning i byggefasen. Med dette får Avinor et større økonomisk handlingsrom til å kunne gjøre et utbyggingsvedtak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Koronapandemien har ført til en svekket økonomisk situasjon for Avinor.

Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner for å ta høyde for behov for økonomisk støtte til Avinor i andre kvartal i år. Dette vil legge til rette for at egenkapitalandelen til selskaper ikke faller under 35 prosent.

Øker bidrag

I januar i år kunngjorde Avinor at selskapet hadde utsatt utbyggingsvedtaket for den nye lufthavna i Bodø med 12 måneder. Grunnen var den svekkede økonomiske situasjonen i selskapet som følge av pandemien, og at Avinor da ikke kunne påta seg den økonomiske risikoen ved å gå i gang med utbyggingsprosjektet.

Regjeringen foreslår å øke bidraget staten gir til den nye lufthavna med 390 millioner kroner og redusere bidraget til Avinor med samme beløp. Med dette vil netto finansieringsbyrde for staten utgjøre 3.114 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til opprydding på dagens lufthavn og tilpasninger for Forsvaret på nye Bodø lufthavn.

Regjeringen vil òg ta halvparten av risikoen for uventede kostnadsøkninger i byggefasen for den nye lufthavna.

Med disse foreslåtte tiltakene ønsker regjeringa å legge til rette for at Avinor kan gjøre et utbyggingsvedtak for den nye lufthavna.