Regjeringen fremmer nå et rasediskriminerende lovforslag som vil gjelde alt norsk landareal. Dette skjer til tross for at Erna Solberg sier at vi ikke skal ha lover som skiller på etnisitet her i Norge.

Erna Solberg fremstår i media med at vi i Norge ikke har lover som skiller på etnisitet. Videre sier hun at vi i et moderne demokrati som Norge, ikke skal skille på etnisitet. Det Erna Solberg sier er i tråd med FNs konvensjon.

Men sannheten er at vi i Norge har fått en rekke lover som skiller på etnisitet. Lover som strider mot FNs konvensjon. Lover som strider mot de forpliktelsene Norge har etter FN-pakten og som Norge i tillegg har etter at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970.

Og nå legger regjeringen - med Erna Solberg i spissen - fram et lovforslag som skiller norske borgere etter etnisk tilhørighet. Et lovforslag som har fått sterk motbør, og som strider mot FN-pakten og mot FNs konvensjon. Et lovforslag som vil medfører økt byråkratisering.

Regjeringen foreslår å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og samiske interesser - regjeringen.no

Dersom lovforslaget blir vedtatt, så vil kun en etnisk gruppe av alle norske statsborgere, kun samer og/eller representanter for samiske interesser, få en lovfestet rett til å ha forhandlinger med staten, fylkeskommuner og kommuner. Disse forhandlingene har til og med en lovhjemmel til å kunne foregå bak lukkede dører.

I offentlighetslovens § 19 er saker som omhandler samiske forhold, unntatt fra offentlighet.

Når en etnisk gruppe av norske statsborgere får en lovfestet rett til slike eksklusive kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere i det offentlige, så vil dette være en særrettighet som kan brukes til å fremme egne interesser bak ryggen på den øvrige befolkningen, gårdbrukere, skogeiere, grunneiere osv.

Regjeringen oversendte i september 2018 «Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)» til Stortinget. Proposisjonen foreslår å lovfeste en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å gjennomføre konsultasjoner med Sametinget og/eller representanter for samisk interesser. Stortinget vedtok å sende proposisjonen tilbake til regjeringen med pålegg om at den skulle sendes ut på alminnelig høring. Dette ble gjort. Det ble også lagt ved et utkast til en veileder til høring. Høringsfristen ble satt til 29. februar 2020.

Av høringsuttalelsene kom det mange innsigelser, dette velger regjeringen å overse.

Over hele Norge er det gårdbrukere, skogeiere, private grunneiere som blir tilsidesatt av regjeringen.

Her er viktig info om Nordland og Troms (som de fleste nok ikke kjenner til): Landområdene og øyene i Nordland og Troms har vært i privat eie langt tilbake i tid. I 1666 kjøpte kammerherre Joachim Irgens Nordland og Troms, det vil si land, øyer og holmer, for 100 000 riksdaler. Senere er områdene solgt ut til private, og delt opp i ulike bruk som fortsatt, den dag i dag, er i privat eie.

Les mer om Irgensgodset her:

Irgensgodset – Store norske leksikon (snl.no)

Grunneiers rett er en menneskerett. Den velger regjeringen å se bort fra.

På hvilket grunnlag kan regjeringen tvinge en lovfestet konsultasjonsrett for sametinget på privat eiendom over hele Norge?

Hva gjør ansvarlige politikere, stortingspolitikere og norsk presse med dette åpenbare brudd på grunnloven og FNs konvensjon?

Og hva gjør ansvarlige politikere, stortingspolitikere og norsk presse med at vi har en offentlighetslov med en paragraf som hindrer norske politikere, norsk presse og allmennheten offentlighet og innsyn ?