Gå til sidens hovedinnhold

REETABLERING AV FORSVARETS HOVEDBASE FOR HELIKOPTER PÅ BARDUFOSS

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter en rekke utredninger fra 2020 er det nærliggende og god grunn til å hevde at Forsvarets hovedbase for helikopter må reetableres på Bardufoss.

Vi kan vise til NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn, NOU 2020: 15 Det handler om konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene, Svendsenutvalget: Økt evne til å kombinere mennesker og teknologi – veier mot et høyteknologisk forsvar og vedtatt langtidsplan for Forsvaret og Meld. St 9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

La oss rekapitulere. Med sin lokalisering i kjerneområdet til Hæren og nært Marinen og Kystvakta sine prioriterte operasjonsområder ble Bardufoss et naturlig valg som hovedbase for helikopter. På Bardufoss hadde flystasjonen og skoleverket i et trekvart århundre vært en rekrutteringsbrønn for Luftforsvaret og de sivile flyselskapene. Grunnsteinen for hovedbasen ble lagt i 2014 og den nye operative og tekniske infrastrukturen var på plass i 2017.

Fastholdelse av målet skjedde ikke og helikopterskvadroner og kompetansearbeidsplasser ble i LTP 2016 flyttet fra Bardufoss flystasjon. Hovedargumentet for flyttingen var at Spesialstyrkene skulle ha prioritet foran Hæren, og dermed ble også operative og tekniske funksjoner knyttet til hovedbasefunksjonene flyttet fra Bardufoss.

En mangelfull kompetansestyring knyttet til innfasing og drift av NH90 har gjort det nødvendig å inngå et strategisk samarbeid på Bardufoss med Kongsberg Aviation Maintenance Services AS for å få ønsket flytimeproduksjon. Videre har Bardufoss videregående skole økt kapasiteten på flymekanikerutdanningen for å sikre nødvendig rekruttering til både Forsvaret og sivile flyselskap. I tillegg skal det opprettes en ny dedikert helikopterskvadron for Hæren på Bardufoss. Dette gjør igjen hovedbasen aktuell.

Bardufoss er Forsvarets tyngdepunkt for helikoptervirksomhet, og med innfasing av ny helikopterskvadron for Hæren er det all grunn til å reetablere Bardufoss som Forsvarets hovedbase for helikopter. Infrastrukturen er på plass, og planene for den organisatoriske organiseringen ligger i ei skrivebordsskuff hos Sjef Luftforsvaret.

En revitalisering av hovedbasen for helikopter på Bardufoss flystasjon vil være målrettet og kostnadseffektiv for Forsvarets virksomhet og vil frigjøre midler til økt operativ drift. En organisering som også vil følge de samfunnspolitiske målene i årets utredninger knyttet til demografi og kompetansearbeidsplasser i distriktene og konklusjonene i Svendsensutvalgets rapport.

Infrastrukturen er på plass. Utredningene kan lett operasjonaliseres ved en reetablering av hovedbase helikopter på Bardufoss og en kompetanse- og teknologiutvikling rundt denne.

Kommentarer til denne saken