At flertallet av Hamarøys befolkning ikke er representert i den framtidige utformingen av primærhelsetjenesten i kommunen er ikke mindre enn uakseptabelt!

Det er ingen overraskelse at helsehuslokaliseringen kommer opp nå – dette er en varslet sak som har betydning for det videre arbeidet med primærhelsetjenesten i kommunen. At miljøet i Tysfjord vest har ønsket seg et etnisk fundert helsehus har vært kjent da dette har vært diskutert i og utenfor sametinget i de siste snart 10 år! Tematikken vedrørende utbedring av helsefasilitetene på Oppeid har også vært en gjenganger over flere år, men de tidligere politiske «entreprenørene» sørget for trenering av saken som dermed ble utsatt i påvente av mulig endret kommunestruktur!

Det som skjedde i forrige ukes kommunestyremøte vedrørende helsehus og stillingstagning til en mulig lokalisering på Drag har ikke basis i partipolitiske forhold, for her stemte majoriteten i kommunestyre på grunnlag av lokal- og etnisk tilhørighet – dette er da heller ikke uventet! Det uventede er at den valgte komiteen for det videre utredningsarbeidet kun skal bestå av representanter fra Tysfjord vest. All den tid at lokalisering av et nytt helsehus fundamentalt berører kommunen felles helseressurser og at prioriteringene også må sees i sammenheng med etablerte strukturer og investeringer er det vesentlig at hele kommunen er representer og ivaretatt i det videre arbeidet. Dette er en selvfølgelighet og alt annet er totalt uakseptabelt!

Den oppståtte situasjonen setter igjen søkelyset på de demokratiske spillereglene som ligger i bunnen for maktfordeling. Når det oftere er lokaliserings- og etnisk tilhørighet som blir avgjørende for utfallet av forskjellige saker så reiser dette grunnleggende spørsmål om vårt lokaldemokrati som i all vesentlig grad er tuftet på politisk tilhørighet. At sametinget direkte og indirekte ofte blir et støttehjul for spesifikke etniskorienterte saker rokker med grunnleggende spilleregler i samfunnet og spesielt i kommunepolitikken! At samene har et forvaltningsnivå som vi andre ikke har innflytelse på er ikke lett å akseptere. «Prisen» vi betaler for å være innlemmet i at samisk språkforvaltningsområde synes igjen å bli høy! Allerede nå er det etablert en de og vi holdning i folket – det kunne i større grad vært unngått med litt mindre styringsfart og betydelig mer gehør!