Rana Blad: Det er i en pressemelding på olje- og energidepartementets egne sider det fremgår at MIP Miljøkraft AS har fått nei til bygging av Rabben kraftverk i Grønnfjellåga og Hjartås kraftverk i Ranaelva i Rana kommune.

Bakgrunnet for vedtaket oppgis å være hensynet til landskap, friluftsliv og biologisk mangfold, samtidig som Ranaelva er et nasjonalt laksevassdrag.

Hjartås-søknaden har vært omdiskutert lokalt, spesielt i etterkant av at Rana kommune trakk sin innsigelse mot kraftverkutbyggingen i Hjartåsen.

Rana kommune trekker innsigelse mot kraftverkutbygging i Hjartåsen

Mener miljøinngrepet i elva ikke blir bedre av at kraftlinja graves ned 

Naturvernforbundet i Rana har vært blant de som reagerte på dette.

Hva er egentlig nytt med Hjartås-søknaden, ordfører Waage?

I vedtaket fra Olje- og energidepartementet heter det blant annet følgende:

Departementet bemerker at Ranaelva allerede er sterkt påvirket av vannkraft. Det omsøkte tiltaket vil kunne medføre nevneverdig negativ betydning for laks dersom dette kommer i tillegg til eksisterende påvirkninger. I tillegg vil utbygging av Hjartås kraftverk påvirke landskap og naturtypene bekkekløft og fossesprøytsone av regional verdi.   

Departementet har merket seg at det er lokal motstand mot søknaden. Rana kommune har trukket innsigelsen til bygging av Hjartås kraftverk. Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet går imot at det blir gitt konsesjon. Fylkeskommunen anbefaler utbygging etter alternativ B på visse betingelser.  

Departementet har etter en samlet vurdering kommet til at de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av Hjartås kraftverk er mindre enn de skader og ulemper som påføres natur og miljø eller andre allmenne interesser, jf. vassdragsreguleringsloven § 5.  

På denne bakgrunn avslår Olje- og energidepartementet søknaden fra MIP Miljøkraft AS om bygging av Hjartås kraftverk med nettilknytning. 

Samtidig har MIP Miljøkraft AS fått konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune, Nordland.

Utbyggingen vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og bidra til verdiskaping i regionen. Stikkelvika har akseptable konsekvenser for reindrift, miljø og andre allmenne interesser, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Kraftverket vil produsere 21 gigawattimer (GWh) i året, som tilsvarer det årlige strømforbruket til mer enn 1000 husstander.