Fremlagt «Rapport Helgelandssykehuset 2025» innfrir

ikke forventet nødvendig kvalitetskrav for et fremtidig Helgelandssykehus.

Det bør stilles et minstekrav ved prosessarbeid

for et sykehus for 80.000 mennesker: Svarene mangler på;

1, Sykehusets behov.

2, Effektmål for sykehuset

3, Funksjonskravene for sykehuset.

Det bør kreves « NY RAPPORT for Helgelandssykehuset

2025.

I sykehusplan for Helgeland unnlates å omtales nødvendigheten av :

I  : « Nasjonale planer for sykehusbygg med utgangspunkt i analyser av medisinske behov regionalt og lokalt»;

II  : « Analyser av pasientenes behov for nær behandling til sykehus ved akuttmottak, intensivmedisin, kliniske- og polikliniske avdelinger».

Kriterier som vektes tungt av konsulentfirma WSP Norge AS ( WSP- N- AS ), og som ekskluderer Leirfjord som alternativ for sykehuslokalisering:

 I   ::: Stedet oppfyller ikke vilkårene til bo- og tettsted-nærhet, klimatilpasninger,                                                             trafikk og tilgjengelighet, og hensyn til rekrutering.

II  ::: I anmerkning «grovsorteringen» følger videre :

      - Helgeland bør benytte nytt sykehus til å skape regionssenter som er

        attraktiv og som vil skape NY giv i regionen som helhet.

Hvem definerer og instruerer forståelsen av «bo- og tettstednært området»?

Hvilke målbare størrelser skal oppfylles for å innfri krav og forventninger til klimatilpasninger, til forurensende miljø, trafikk og tilgjengelighet?

Hva er målbærende hensyn som bidrar til rekrutering?

Sykehus til Tovåsen/Drevja vil gi sterkere målbærende forståelse av, og i sterkere grad oppfylle vilkårene til «bo- og tettstednært området».

31.000 mennesker, 40 % av Helgelands befolkning vil bo innen 30min fra sykehuset, med lokalisering til området mellom Sandnessjøen, Mosjøen.

Klimatilpasning for sykehus på Drevja/Tovåsen vil klart være bedre

enn plassering av sykehuset i sentrum av Rana med forurensning som påvist i regionen Rana i rapport fra Miljødirektoratet i mars 2017.

Attraktivite tilbud for ansatte ved sykehuset vil være rene familievennlige miljøer, barnevennlige boområder i Leirfjord ,Sandnessjøen, Mosjøen og bindende praktfulle naturområder mellom Helgelandskysten og Helgeland innland. Et område som dekkes innen 30 min fra sykehuset.

 III   :::  Påståes det fra WSP Norge AS at plassering av Stort Akuttsykehus i Mo i Rana vil skape NY giv for regionen Helgeland med ekspanderende arbeidsmarkedsutvikling og bedret økonomisk inovasjon  :: ???????

::          Hvilken diagnosesetting forsøkes å gis av WSP Norge AS som årsak til

manglende GIV og fraflytting fra regionen Helgeland. ?? 

Forsøker WSP å lokke med «medisiner» for en -skrantende REGION Helgeland- ved bidrag med Stort Akuttsykehus plassert til MO i Rana ??

«Indeks Nordland» ved prosjektleder , dekan Erlend Bullvåg, peker på nødvendigheten av å satse for regionen Bodø som også Helgelandssykehuset vil

nyte godt av. 

WSP`s metode for transportfaglig analyse.

For å anskueliggjøre ambulanse -/ reisetider på Helgeland, tar WSP

i bruk nytt registrerings-verktøy som ikke er tidligere brukt i prosjektarbeidet for Helgelandssykehuset og ikke brukt i oversikten for ambulansetider i Nasjonal helse- og sykehusplan :

:::: « Prosentvis avvik fra korteste reisetid for hele befolkningen til en     lokalisasjon»,

her  følger : Sandnessjøen 10% , Mosjøen 3% , Mo i Rana 5 % og Brønnøysund 65%.

Suffiks fra WSP`s uklare reisetidsberegninger, beskriver faktorer som påvirker

reisetidene  : -- avreise fra tider på døgnet, rutevalg ,fergetider og frekvens, veiarbeid, ulykker etc. ??

Hvor stor mengde av variable tåler en statistisk beregning??

Kanskje burde WSP føye til ambulansebåtenes tidsvariasjon i forhold til tidevannstrømmer ??

«WSP`s transportfaglig analyse for reisetidsberegning til sykehus er ubrukelig og gir ingen samsvar med tallene fra Nasjonal ambulansetider i Norge». 

Tidligere Transportfaglige analyser.

Vi er kjent med tidligere transportfaglig analyse for Helgelandssykehuset HF / utført av Hospitalet AS 2014 ;  med bruk av datanettverk Geografisk Informasjonssystemer (Arc.GIS) med påbygging av Network Analyst og fra Statens Kartverk(veinettet Elveg) ; og analyse utarbeidet fra  Asplan Viak AS /2016 hvor også SSB/ befolkningsdata var tatt i bruk.

Beregningene, tilgjengelighetsanalysene både fra Hospitalet AS 2014 og fra Asplan Viak AS/2016 har god samsvar med beregning av ambulansetider på

land og på sjø for alle områder av Helgeland og i samsvarer med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan.  

Helgelandsykehuset (HS)

HS, plassert nært «teoretisk befolkningstyngdepunkt» Drevja /Tovåsen, vil for nærmere 80.000 mennesker, oppfyller kortest reisetid for de fleste bosatt på Helgeland.

Sykehus-lokaliseringen oppfyller krav i rundskriv fra Kommunal- og Moderniserings-departementet, H-2/14, for tilknytning til by- og tettsted-nært sentrum, plassert i Leirfjord, med tilknytting til Mosjøen- Sandnessjøen; med bosetting av ca. 31.000 mennesker og med reisetider < 30 min.

Fra «Innspill til nasjonal sykehusplan» , er utført registreringen av

Nasjonal gjennomsnittlige ambulansetider i Norge :: 

32 % av befolkningen har ambulansetid  < 30 min.

47 %  --------------   «»»  ---------------------:: 31 – 60 min.

14 %  --------------    «»»  --------------------::  61- 90  min.

6   % ----------------  «»»   ------------------- ::   > 90 min.

«»»  79 % med gjennomsnitt ambulansetid  < 60 min

Nasjonale ambulansetider sammenlignet med registrerte ambulansetider til sykehuslokaliseringer på Helgeland ::

Sykehus i  Mo i Rana ::

41 %  med ambulansetid  < 60 min.( 32.400 )

44%  --------«»-------------   < 70 min ( 34.300 )

54%  --------«»»-------------  > 90 min.(42.200 )

«»»  44% med gjennomsnitt ambulansetid < 70 min ( 34.300).

«»» 54% med ambulansetid > 90 min.

Sykehus i Sandnessjøen :

44%  med ambulansetid   < 60 min. (  34.200)

45%  ------------«»---------    < 80 min.

54% ----------«»»-------     > 90 min.

«»» 45 % med gjennomsnitt ambulansetid  < 80 min

«»» 54 % med reisetid > 90 min.

Sykehus i Mosjøen  :

39% med ambulansetid   < 60 min.

72%  -------«»------------     < 80 min.

28%  -------«»-----------       > 90 min.

«»» 72 % med gjennomsnitt ambulansetid < 80 min.

«»» 28% med reisetid   >90 min.

Sykehus Leirfjord/ Tovåsen:

43% med ambulansetid    < 60min.

79% ---------«»»----------     < 70 min

20% ----------«»»----------    >  90 min.

«»» 79% med gjennomsnitt ambulansetid  < 70min.

«»» 20% med reisetid   > 90 min.

Troverdigheten for nytt Helgelandssykehus er svak etter

Konsulentfirmaet WSP Norge AS`s grovsortering av lokaliserings-

alternativene.

Alternativ lokalisering av sykehus til yttergrensene av Helgelandsregionen, burde strykes.

På lik linje med fjerning av Brønnøysund og Hemnes som alternativer, burde også Rana strykes som lokalisering av Stort Akuttsykehus

for Helgeland.

Ved feil sykehusstruktur for Helgeland, vil beste alternativ

for akutte pasienter fra Helgeland være Nordlandssykehuset i Bodø.

Brønnøysund, Sømna og deler av Bindal kan vurdere Namsos/

St. Olavs Hospital i tillegg Nordlandssykehuset i Bodø.