Hun går inn i arbeidet som 3.direktør for -nytt stort Helgelandssykehus-, etter at 2 foregående direktører

har etterlatt seg en historie om arbeid for felles sykehus

på Helgeland som de fleste vil ha ulike oppfatninger av. 

Fra ulike ståsteder og ulik delaktighet i prosessarbeidet for

fremtidig sykehus for Helgeland, sitter vi igjen med inntrykk av mangler på

oppfølging av Hovedfunksjonsprogrammet fra Helsedirektoratet, siste fra jan.2013.

For meg er resultatet av prosessarbeidet for «Helgelandssykehuset, Planprogram for idefasen», et Planprogram som har forsterket preg av :

Causing confusjon (Oreskes&Conway): «Bevist skape forvirring& usikkerhet om viktig årsak-/virknings-sammenhenger».

Eksempel på markering av regional politisk maktutøvelse for egen interesse, foran regional felles interesser for den største del av befolkningen på Helgeland.

Mangelen ved Sykehus-prosessen og ved konsekvensutredningene KU1 og KU2 : 

##  Manglende innsikt for fremtidsrettet medisinskfaglig utvikling, utdanning, kompetanse

         - bygging og forskning.

        Sykehusfaglig kompetanse og utvikling vil være avhengig av :

         -Pasient volum-, antall utførte prosedyrer, behandlingsresultat for å oppfylle kravene 

         til helseregistre og til krav for medisinsk faglig sertifisering for sykehuset.

         Medisinsk faglig vil det kreves et stort akuttsykehus for 80.000-85.000 helgelendinger;

         dvs.et sykehus med ca.200 pasientsenger som dekker krav for bredde-, dybde- og

         spiss-kompetanse med bemanning av spesialister og grenspesialister innen 20 – 25  

         fagområder innen medisin, akuttmedisin og kirurgi.

--    Betingelsen for et fungerende Stort Akuttsykehus på Helgeland er at sykehuset

         blir lokalisert til «det eneste aktuelle området» for befolkningen, med kortest mulig

         ambulansetider og reisetider for de fleste pasienter og pårørende, dvs. Drevja i Vefsn

         kommune eller Tovåsen i Leirfjord kommune.

        Ved feilplassering av sykehuset, vil kompetansekraften ved bl.a.PCI senter/senter

        for vaskulær intervensjon og  bredde-/spiss-kompetanse innen medisin og kirurgi

        trekke pasienter ved fritt sykehusvalg til Nordlandssykehuset i Bodø eller til

        Levanger sykehus/ St. Olavs Hospital. Transport med luftambulanse til begge sykehus

        på innen  < 1 time.

 ##  Konfliktmøte mellom helsepolitiske målsetninger og regional politisk

        makt og målstyrings-paradigme for byutvikling av Rana, kan medføre   

        svekket kvalitet på helse- og sykehustjenesten og for spesialisthelsetjenesten

        for Helgeland.

        Et Helgelandssykehus plassert i ytter-region av Helgeland, Mo i Rana,

        medfører forlengede reisetid på «45 min», langs trafikkert E6, for 46.475 - / 60% av

        helgelendinger, i tillegg til transportene fra hjemstedene i Sømna, Vega,

        Lovund, Hattfjelldal, Herøy, Dønna, Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen.

        Befolkningen i Rana, 26.500, vil rekke sykehusbehandling inne 45 min.,

        sammenfallende med 2.397 -/ 47% av den norske befolkning; for sykehusbehandling       

        ved Stort Helgelandssykehus i området Drevja / Mosjøen eller Tovåsen/Leirfjord.

Vilkårene for Stort Akuttsykehus oppfylles nasjonalt ved Drevja / Tovåsen(D/T):

T/D    oppfyller kriteriene for By-/tettstednært området ved at 60.122-/ 78%

           helgelendinger vil rekker sykehuset innen 1 time /The Golden Hour.

##      ligger innenfor 2 bolig- og arbeidsmarkeds-regioner og bidrar til

           Regions-Forstørring ved Sandnessjøen og Mosjøen, med  27.566 - /36% av

           befolkningen på Helgeland.

##      gir kortest ambulansetider for befolkningen på Helgeland.

##      oppfyller målsetninger og gir best miljøgevinst ved miljø-regnskap for   

           trafikk og transport på Helgeland.

##     er best egnet for å oppfylle kriterier og vekting av standard for GRØNT

          Sykehus.

##    Regionen med naturskjønne områder mellom Helgelandskysten og Helgeland innland, vil   

          bidra til gode vilkår for rekrutering og stabilisering av arbeidsplasser.

##    vil oppfylle kravene til Reisevaneundersøkelsene fra TØI(Transport

         Økonomisk Institutt) fra 2009 og fra 2013/-14.

##    Unngår uavklarte miljøbelastninger ved kumulative effekter, helse-

          effekter og langtidseffekter, ved trafikk- og transportbelastinger, ved registrert

          miljøgifter i jordgrunn og nedgravd forurensning av giftig avfall fra tidligere

          virksomheter.

2 års arbeid med Planprogrammet for Helgelandssykehuset 2025 er egnet å vurderes

som «Vanstyrt Prosess» for ny sykehusstruktur.  

Prosessen er preget av 2 tidligere direktører med bosted i Rana, virket i samboerskap i

korridorer ved Rana sykehus med lokale rådgivere, innleide konsulenter, støttet opp av

lokal media, av lokal politiske-/ helsepolitiske og næringslivs organisasjoner.  

En avsporet, vanstyrt sykehusprosess, drevet frem i over 2 år, kreves nå for grunnleggende reorganisering.

 En ny direktør bør ikke plantes inn i et bofellesskap med ledere, rådgivere og konsulenter som

har vært delaktig i vanstyre og i havari av målsetningene for felles Stort Akuttsykehus

for Helgeland.  

Anmodning:

Ny Direktør med ledelse , eventuell ny ledelse med rådgivere / konsulenter for Helgelandssykehuset HF, bør flytte ut av korridorene i Rana sykehus og flytte ut fra Regionen Rana til forbigående region på Helgeland som ikke er delaktig i sykehuslokaliseringen.

Resultatet av denne prosesshavari for Helgelandssykehus 2025, påkrever at

ny Direktør med ledelse og konsulenter forbigående flytter til området som ikke er med i

lokaliseringsdebatten for Helgelandssykehuset.

Alternativt vil det være til lokaler i Brønnøyregistret i Brønnøysund.

Styret som over de siste 2 år har vist ryddig innsats for felles

Helgelandssykehus 2025, bør gis tillitt til at de får fortsette sitt arbeid.

Regionen Helgeland har ikke råd og ikke tillit til at reorganisering av planprosessen fortsetter i lokalene / korridorene på Rana sykehus i Mo i Rana.

For å komme over på nytt «spor» og vise nødvendig ansvarlighet i prosessen, bør direktør og ny ledelse flytte til Brønnøysund.

Ved ferdig bygget Helgelandssykehus 2025, vil styret, direktør og ledelse finne sine lokaler i det nye Helgelandssykehuset.