Uklar helsefaglig forståelse preger utredningsarbeidet og er sammenfallende i referanser og vurderingen av: "Nasjonal Helse- og sykehusplan (2016-2019), Meld.St.11» og av faktaforståelse av sykehuslokalisering basert på – Nasjonal føringer og retningslinjer- (Retningslinjer som ikke er gyldig for helseforetak og for foretak som staten eier --/ Kommunalminister Jan Tore Sanner). 

Gjennomgående del av «Planprogrammet for Idefasen» sammenfaller med uheldig bruk av referanser, og påfører uheldige skjevheter og paradokser i ferdig gjennomarbeidet Planprogram. Det nytter lite å høyne troverdighet ved å vise til Risiko- og Sårbarhets-analyser og til SWOT analyser. Mål og resultater ved analysene er avhengig av «faktagrunnlaget» for det som skal analyseres.

Sykehusstruktur med 2-sykehusløsning og/eller sykehuslokalisering ved feilplassert stort A-sykehus; vil skade helsefaglig kompetanse og gi svekket spesialisthelsetjeneste for pasienter på Helgeland. I nåtid og i fremskrevet tid vil medisinskfaglig sertifisering og miljøstyring bli fulgt opp etter Internasjonal standard NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001 og av nasjonal kompetanse og kvalitetsstyring. Sykehus som ikke er kvalitativt målbærende, kan trues av nedgradert sertifisering som svekker sykehuset arbeid og er belastende for helseforetaket.    

Analyser av demografi, demografisk utvikling og epidemiologi er viktig for å avklare om tilstrekkelig pasientgrunnlag foreligger for kompetanseutvikling og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Feil sykehusstruktur og feil sykehusplassering kan medføre redusert pasientgrunnlag, svekket kompetanse og svekket kvalitetsbygging i spesialistfunksjonene.

Ved fritt sykehusvalg, vil pasienter reise forbi sykehus med redusert kompetanse innen spesialistfunksjonene, til sykehus med høyere faglig nivå. Pasienter velger sykehus med utvikling av bredde -, tverrfaglig -og akutt medisinsk kompetanse og hvor dyktige fagarbeidere gir sikrere klinisk oppfølging av pasienter.

Om Planprogrammet for Helgelandssykehus 2025, leder til et fatalt «2-sykehusløsning» eller til «feil sykehusplassering» for helgelendingene, vil det være en generelt tap for spesialisthelsetjenesten på Helgeland med fordyrende løsning av spesialistfunksjoner fordelt på 4 DMS. Akuttsykehus for befolkningen på Helgeland vil være delt mellom Nordlandssykehuset i Bodø og i sør Namsos-/Levanger sykehus og St. Olavs Hospital. 

Lokal medisinsk Fagteam.

Ved kontakt med lokal medisinske fagteam, kan pasienter fra Vega, bli akuttmedisinsk vurdert for sykehusbehandling i Bodø eller Trondheim via Nødnett, Telemedisin og IKT.

Direkte kommunisert kliniske opplysninger, EKG, laboratoriet prøver og fagmedisinske orientering kan, direkte klargjøre pasienten for alternativ sykehus eller DMS; for direkte ambulanse til ventende PCI-lab, til invasiv lab. for interarteriell embolektomi eller klargjøring for operasjonsstue i Bodø eller Trondheim for kompleks kirurgisk inngrep.

Alternativ innleggelse til observasjon, behandling av spesialister ved DMS i samhandling med spesialister i Bodø / Levanger-Trondheim og med helikopter i ventemodus. Lignende type samhandling er en godt innarbeidet funksjon ved regionale helseforetak.   

Det påvises ved analyser av demografi, demografisk utvikling og epidemiologi et tilstrekkelig pasientgrunnlag på Helgeland for et stort Helgelandssykehus på 200 senger, og behov for utbygd bred spesialisthelsetjeneste for Helgelandsregionen.

Feilplassert Helgelandssykehus- for 80.000 mennesker, fremskrevet til 90.000 i 2040, vil ikke oppfylle helsefaglige mål for en sprett bosetning av befolkningen. Derfor er det ikke LIV LAGA for sykehus lokalisert til Mo i Rana, Hemnes, Mosjøen, Sandnessjøen eller Brønnøysund.

Helgelandssykehuset vil geografisk ligge i senter for 2 bysentra og omland med tilsammen 28.000mennesker ,35 %av helgelendingene, bosatt i  Sandnessjøen, Mosjøen, Hemnes og Leirfjord, som vil rekke til sykehusbehandling innen 30 min. 60.122 mennesker. 78% av helgelendingene  vil nå frem til sykehuset innen 1 time/ The Golden Hour.

Mo i Rana

Mo i Rana vil ha ambulansetid til sykehus i Drevja/Tovåsen på inne 45 min., sammenfallende med ambulansetider for 47% (2.397 mill.) av den norske befolkning. Sammen med DMS( distrikts medisinsk senter) for 30.000 mennesker i Mo i Rana , vil helse- kravene for 26.500 beboere i Mo i Rana være godt dekket.

Ved sykehus plassert på Hemnes eller i Mo i Rana, vil 46.500 helgelendinger, 60% av befolkningen, bosatt på indre, ytre og sørlige Helgeland; være utsatt for unødvendig risiko for – liv og helse – med ytterligere tillegg til syketransport nordover fra Drevja til Hemnes/ Mo i Rana på henholdsvis 30min.- og 45min.; langs trafikkbelastet E6, etter allerede belastende syketransporter fra Sømna, Vega, Lovund, Hattfjelldal, Herøy, Dønna, Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen.

Sykehus plassert i Drevja/Tovåsen vil for pasienter gi en bedret tilgjengelighet for akutt-transporter med bil-, båt- og luftambulanse. Jernbanesporet vil krysse nært sykehusområdet i Drevja. Pasienter fra 3 regioner på indre-, yter- og sørlige Helgeland, vil ha egne veitraseer fra sine områder som er mindre trafikkbelastet og som gir bedre forhold for miljø, mindre forurensning, og tryggere trafikk- og transportsikkerhet.      

Nasjonal Helse- og sykehusplan.

Målene, kravene i «– Nasjonal helse- og sykehusplan- vil oppfylles ved riktig plassert, -stort akutt sykehus- for Helgeland med:

           Krav for akutt medisinsk og akutt kirurgisk funksjon;

           Krav til bredde- /tverrfaglig - og spisskompetanse og

           Krav for å sikre og oppfylle nasjonale mål ved sertifisering av fagkompetanse og kvalitetsmål.

Sykehus geografisk riktig plassert for 80.000 mennesker, vil bidra til å dekke spesialisthelsetjeneste i regionen, for kvalitet ved medisinsk fagutvikling, for kompetansebygging, for egen utdannelse av fagarbeidere, ingeniører, egen spesialisering av sykepleiere og av leger og styrke fagkompetanse for utbygging av labber for forskning og innovasjon.

Fra tidligere sykehusbygg vises at byggekostnader ved å bygge nytt sykehus tilsvarer kostnader for – et års drift- ved sykehuset.

Bomiljø og oppfylte kriterier for Helgelandssykehus.

Sentral beliggende Helgelandssykehus vil være lokalisert til urbant, naturskjønne områder.

Familie og barnevennlige bosteder, bomiljø og fravær av miljøforurensende jordgrunn, vil sannsynlig gi sterkere påvirkning på rekrutering og stabilisering av helsepersonell enn selve arbeidsvilkårene ved sykehuset.

Manglende samsvar mellom jobben og personer, og opplevelsen av at arbeidsstedet ikke lever opp til forventningene en kandidat ble forespeilet i en ansettelsesprosess, vil ofte være del av årsak for valg av nytt arbeidssted: Branham 2005.

Vilkår for sykehusstruktur og for sykehuslokalisering :

Tovåsen /Drevja vil oppfylle kriterier for By- og tettstednært området .

«» vil gi de korteste ambulansetider for befolkningen på Helgeland.

«» vil oppfylle målsetninger ved miljøregnskap for transport.

«»vil oppfyller kriterier og vekting av standard for Grønt sykehus.

«»vil gi gode vilkår for rekruttering, stabilisering av helsepersonell.

«» vil oppfylle kravene ved Reisevaneundersøkelsene fra TØI(Transport

Økonomiske Institutt) fra 2013/-14 og fra 2009.

Et stort akutt Helgelandssykehus ,vil ligge innenfor 2 bolig- og arbeids-markedsregioner,

Sandnessjøen og Mosjøen.