Gå til sidens hovedinnhold

Hvem regisserte hånd-plukking av ekstern gruppe for «ide-fasen» til Helgelands-sykehuset 2025 ?

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Håndplukket , definert ekspertgruppe med kompetanse innen helsefag, sykehus-struktur og samfunnsplanlegging.

Dr. Mürer presenterer : «En gruppe som starter sin jobb med god innblikk i hva kommuner, fylkes-kommuner, fagmiljøer og andre interessenter tenker og mener rundt disse spørsmålene.»

Arbeidet med utviklingsplanen for Helgelands-sykehuset over siste 2 år::  Etter «Plan- og bygningslovens» metodikk og etter «Veiviser for Hovedfunksjonsprogrammet for sykehusprosjekter» ; DUMPES i videre arbeids-prosess.

## Er dette et «spor-skifte» av ledelsen for å frigjøre seg fra havarert planprogram etter 2 års  prosessarbeid for Helgelandssykehuset 2025.

eller

## En febrilsk omlegging av sykehusprosessen for å unngå nedtur ved å «kaste kortene»??

Ekstern arbeidsgruppe presenteres av dr. Mürer, som   et raskere og mer effektivt verktøy for gjennomføring av sykehus prosessen, uten at det skal gå utover kvaliteten på helsefaglige og samfunnsmessige utredninger-.

Kvaliteten ??                                                                     

Samfunnsmessig utredning ??

Hvilke verdifulle, viktige og avgjørende vurderinger fra kommunens egne høringer om sykehusprosess legges til side, eller søkes vraket for offentliggjøring og videre arbeid?

Isteden kommer en uklar, håndplukket gruppe som defineres å være eksperter for de vilkår for sykehusdekning som befolkningen på Helgeland trenger; -eller kanskje mer hva beboerne i Rana trenger-!

Hvilken habilitet skal man tiltro denne ekspertgruppen?

Hvilken habilitet har «Ekspertgruppen»  for evaluering av ALTERNATIVANALYSER ( A-A)- av kommunenes Høringsuttalelser og av  konsekvensutredningene.

Av Alternativanalyser for:

## Lokaliseringer av sykehus som vil tilfredsstille gitte, absolutte krav, mål og behov for Helgelandssykehuset.

--Her kreves -stryking- av uegnede lokaliseringsalternativer for sykehus i Hemnes sentrum og i Leirfjord sentrum.

Uegnet lokaliseringsalternativ ved feil bruk av tall og analyser som ble vist ved innlegge av Torgeir Nilsen i Helgelendingen jan.-18.  

--Kreves -strykning- av sykehuslokalisering til Rana og til Brønnøysund, som ligger i ytre området av regionen Helgeland.

--Riktig plassert sykehus lokalisert til befolknings-tyngdepunkt,  Tovåsen/Leirfjord-Drevja/Vefsn, vil bidra til at 26.000 beboere i regionen Rana vil rekke frem til akutt sykehus-behandling innen 45 min, samsvarende med ambulansetider for 2,397 mill /47% av den norske befolkning.

--Riktig lokalisering av stort akuttsykehus for Helgeland som vil oppfylle kravspesifisering og gi kvalitativ og kvantitativ de beste løsninger for (A-A)

Av Alternativanalyser for :

## Metodikk for alternativer basert på avvik/ nytte-funksjons-metode for vekting og rangering av alternativene:

  I      : Rammebetingelser for alternativanalyser.

 II     : Vekting av evalueringskriterier, kvalitet på

        helsetjenester, økonomi, miljø og fleksibilitet.

III    : Evalueringskriterier for regionforstørring og

       arbeidsmarkeds-integrasjon mellom kommuner.

VI   : Evaluering av utviklingstrekk basert på

       gjennomgang av erfaringer og resultater av

       tidligere utredninger ved Multiplikatoreffekt og

       av Agglomerasjonseffekt.

VII  : Evaluering av selvforsterkende økonomiske og

        sosial vekst for indre – og ytre Helgeland.

VIII: Analyser for offentlig- og sosial infrastruktur.

IX  : Evaluering av Grønt sykehus, klima og fravær av

        nedgravde miljøgifter.

X   : Evaluering av Miljøstyring fulgt opp av

        Internasjonal standard NS-EN ISO 14001 og

        NS-EN ISO 9001 og av nasjonal kompetanse

        og kvalitetsstyring.

Sykehus som ikke er kvalitativ målbærende, kan trues av nedgradert sertifisering som svekker sykehusets arbeid og utvikling, og er belastende for hele helseforetaket.

Uklar habilitet i forhold til Forvaltningsloven kap.2 av håndplukket gruppe, definert som ekstern ekspertise:

§6, 1.ledd, punkt b-d: Inhabilitet ved ulike former for formell tilknytning mellom saksbehandler og part.

§6, 2.ledd : Inhabilitet dersom en ansatt saksbehandler viser et klart offentlig engasjement med hensyn til utfall av saken, bli han inhabil til å behandle denne.

Kommentarer til denne saken