Politisk prestisje og maktutøvelse fra Rana samfunnet, samt demonstrasjon av fylkespolitisk styring av rana-politikere, påfører grove grep mot prosessen for felles Helgelandssykehus 2025, og frarøver helgelendingene muligheter for bygging av trygg og god spesialisthelsetjeneste.

Fylkespolitisk valg gir langt på vei støtte for fremtidig Helgelandssykehus som prestisjebygg for by- og sentrumsutvikling i Rana.

Den geografiske lokaliseringen av Mo i Rana vil frata muligheten for et felles

Helgelandssykehus for 46.000 helgelendinger.

Feil plassert Helgelandssykehus medfører tap av helsemedisinsk bærekraft sammenlignet  med medisinsk teknisk kompetanse og fagutvikling ved Nordlandssykehuset i Bodø og Levanger sykehus/St. Olavs Hospital.

Om det lykkes ortopedien i Rana å innkassere «økonomien» fra gjestepasienter, som søker «fritt sykehusvalg» ved klinikker med bedre renomme, bedre kompetanse og bedre nasjonale registertall enn Rana, vil kirurgien ved Rana sykehus se en rik fremtid i møte.

Hjemkalling til Rana sykehus av ortopediske gjestepasienter fra Helgeland, er ingen uttrykk for nestekjærlighet til pasienter med dårlige hofter og knær.

Spørsmålet er om konsekvenser ved ortopedisk «stønt» og politisk «armknuffing»

fra politikerne i Rana, vil medføre større samfunnsøkonomisk kostnader og etterslep av plager for pasienter med opererte kne- og hofteproteser.

Det vil fremtiden vise.

Medisinsk faglig er risikoen for komplikasjoner kjent å være større ved klinikker som samlet gjør planlagte operasjoner på knær og hofter/kalde operasjoner, i sammen operasjons- avdeling som akutt ortopediske operasjoner fra ulykker/varme operasjoner.

At engasjert og kreativ markedsføring av helsetjenester er god butikk, er vi kjent med.

Med våre nasjonale holdninger, historie og ved våre etiske grunnverdier, er den type «forretnings-ide» og «innovasjon», ikke samsvarende med våre nasjonale tradisjoner for omsorg og helse.

Manglende felles perspektiv for Helgeland, - fra ledelsen ved Helgelandssykehuset HF, fra konsulentfirmaer, ansatte rådgivere, og fra politiske miljøer og organisasjoner, vil frata helgelendingene et felles stort akuttsykehus for Helgeland, og frata oppbygging av bredde- , tverrfaglig - og spisskompetanse innen spesialisthelsetjenesten.

Dette vil  være Rana sitt «armageddon».  

Får ikke Mo i Rana -et stort akutt sykehus- plassert i bysentrum av Rana eller pengene fra gjestepasienter som velger operasjon av hofter og knær ved fagsterke kliniker utenfor Helgeland, vil deres deltagelse og innsats for medisinsk helse for helgelendingene ikke være av interesse.

Det kreves snarlig et skifte inne sykehusprosessen for Helgeland :

Ny direktør for Helgelandssykehuset 2025 må på plass snarest, med nye rådgivere og administrasjon.

Omorganiseringen av ledelsen/administrasjonen ved Helgelandssykehuset HF er like viktig som utflytting av ledelsen fra mangeårige samboerskap i korridorer ved Rana sykehus.

Det kreves frigjøring av mangeårig belastet politisk maktstyring og kompleks avvikende styringsparadigme som har vært ført mot 46.000 helgelendinger bosatt sør for Korgenfjellet .

Ny norsk direktør bør snarlig innhentes, bosatt sør for Grong med nødvendig integritet og politisk uavhengighet.

Det håpes på ny ansatt direktør, nye rådgivere og ledelse/administrasjon sammen med ansatte konsulenter, som kan løfte sykehusprosessen til ny profil for samfunnsmål og effektmål for et riktig lokalisert Helgelandssykehus 2025.

For å opprettholde en sikker prosessutvikling i arbeidet, bør administrasjonen for Helgelandssykehuset HF, flytte ut av korridorene ved Rana sykehus til region som ikke

er delaktig ved lokaliseringsvalg for nytt Helgelandssykehus;      

Beste alternativ vil være korridorer i Brønnøysund, alternativt samboerskap med Brønnøyregistret.

Når stort akuttsykehus for Helgeland, riktig lokalisert, er ferdigbygd, vil det være riktig at ledelse/ administrasjon flytter inn der.