Gå til sidens hovedinnhold

Psykisk helse berører mange

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Vi markerer at det er viktig å ivareta vår psykiske helse, på samme måte som vi ivaretar vår kropp. Når vi blir utsatt for prøvelser, kan noen bli rammet fysisk, mens andre opplever større belastninger i form av psykiske reaksjoner, som angst, depresjon, og ulike former for sinnsforstyrrelser.

Disse fenomenene henger som oftest sammen, og det er glidende overganger mellom psyken og soma, fra lette reaksjoner og symptomer, og til mer alvorlige og varige plager.

Det er blitt mer og mer åpenhet om psykisk helse og psykiske plager i media og i våre ulike sosiale sammenhenger. Dette beskriver en god og viktig samfunnsutvikling, fra tidligere uforstand, tabuer og stigmatisering overfor de utsatte og berørte.

I år markerer vi pårørende 25-årsjubileum for LPP, Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse. Vi er i dag en sterk forankret forening med lokallag over hele landet. En av våre viktigste oppgaver i løpet av disse årene har vært å løfte fram pårørendes rolle og stemme overfor myndigheter på statlig og kommunalt nivå, og ikke minst overfor hjelpeapparatet, innenfor psykiatriens spesialisthelsetjeneste, overfor oppfølgingstjenesten og DPS-ene, samt de kommunale tilbud til vår brukergruppe.

Bruker og pårørende har fått på plass sine rettigheter innenfor lovverket, som tilsier at de skal bli hørt, kunne ta stilling det aktuelle behandlingsregime, og komme med synspunkter om dette er egnet og hensiktsmessig i det aktuelle tilfellet. Dette skal være en selvfølge for selve brukeren/pasienten, dog avhengig av evne til/samtykkekompetent stillingtaken. Dersom pasienten undertegner en samtykkeerklæring, skal pårørendes stemme høres. Vi vil vektlegge at pårørende – det er mange av oss – besitter de beste forutsetninger for å kunne redegjøre for aktuelle vilkår og forutsetninger som pasienten hører hjemme i; hva som fungerer, er viktig å ta vare på, og hva som er skjørt og sårbart og bør endres.

Således har pårørende en svært viktig rolle, som premissleverandør når det er behov for å sette i gang et behandlingstiltak, tilrettelegge tiltak innenfor helsetjenestene, og utforme lover og pasient/-pårørende rettigheter.

Dersom vi som pårørende opplever å bli sett og hørt slik lovens intensjoner og rettigheter tilsier, og samtidig føler av vi blir forstått og ivaretatt (det tunge ansvaret er også slitsomt og kan være sykdomsframkallende) – så er vi med og bidrar til recovery (egenomsorg) og til forebygging av en videre sykdomsutvikling. Dette vil også ha positive ringvirkninger for samfunnets helsetjeneste mht. økonomi og god ressursutnyttelse.

I formålsparagrafen for LPP vektlegger vi arbeidet for – anerkjennelse av pårørendes kompetanse, samt – anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon overfor myndigheter og samfunn.

Tema for årets Verdensdagen, 10. oktober, er: Livet under og etter pandemien. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Vi får et bilde av omfanget av psykiske plager og lidelser, når det i en større undersøkelse (SHoT) fra april i år, framkommer at 45 prosent av alle studenter har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien. Hvor mange og flere er det ikke som «gjemmer seg bort», og ikke vil stå fram med sin opplevelse av isolasjon, usikkerhet og ulike grader av angstlidelser.

For hvert individ som sliter med psykiske plager er det 2–4 personer som berøres og involveres, i form av barn, foreldre og søsken, ev. andre pårørende.

Vi er optimistiske tross alt for at samfunnet går videre, og på en mye bedre enn tidligere forstår, forholder seg til, og ivaretar personer med psykisk uhelse.

De som ønsker å sette seg bedre inn i det viktige arbeidet som pårørende og pårørendeforeningen utfører, anbefaler å søke opp vår nettside lpp.no, eventuelt ta kontakt med vårt lokallag i Bodø og Salten.

Helge Jenssen, Leder av LPP Salten

Kommentarer til denne saken