- Vi har snart lagt bak oss et meget spesielt år med Covid-19 som også vil sette sitt preg på 2021. For oss har det derfor vært viktig å sikre god og trygg styring av økonomien i Bodø og samtidig ha handlingsrom til å være forberedt på nye virusutbrudd som måtte komme, sier ordfører Ida Pinnerød (AP) i pressemeldingen fra posisjonen.

Varaordfører Ola Smeplass (SP) og gruppeleder i Senterpartiet, Ingrid Lien, er begge opptatte av at man i forslaget har lagt vekt på å sikre et godt tilbud over hele kommunen.

- For å kunne leve og bo i hele kommunen må det være skole- og helsetilbud nært folk. Dette har vi fått til med dette budsjettet, sier de to.

Gruppeleder for SV, Synnøve Pettersen, viser til at man i skolene har klart å unngå kutt i stillinger i 2021.

- Det er viktig å sikre barn og unge et så godt skoletilbud som mulig og vi har merket oss det store engasjementet rundt å ha en skikkelig bemanning i Bodøskolene, sier hun.

AN får opplyst at posisjonen i Bodø kommune ikke reduserer eiendomsskatten. Den beholdes som i dag, som gir kommunen 21 millioner kroner mer enn rådmannens forslag.

Håkon Møller i MDG sier at budsjettet inneholder en tydelig satsing på inkluderende byutvikling og uformelle møteplasser. Tiltak på skolevei og styrking av vinterdrifta på kommunenes veier sikrer alle god fremkommelighet, uansett alder, funksjonsevne og bosted. I tillegg bidrar vi sammen til nye tiltak fra klimabudsjettet for å styrke kommunens rolle som bindeledd og pådriver for grønn omstilling i Bodø-samfunnet, står det i pressemeldingen.

Bente Haukås, gruppeleder i KrF, er fornøyd med at aktivitetskortet ligger inne i budsjett og økonomiplanen. Dette sier hun i pressemeldingen:

- Dette har vært en hjertesak for oss i tillegg til å satse videre på de åpne barnehagene. Familiesentrene er viktige sosiale møtepunkt, som i fjor hadde nesten 4000 barn innom. Tilbudet er åpent på dagtid for alle med små barn. Det er gratis, inkluderende, integrerende og det tilbys foreldreveiledning og gruppetilbud. Det er viktig for oss at vi kan opprettholde dette tilbudet.

Anne Mari Haugen, gruppeleder i AP, er glad for at de i et vanskelig budsjett med tilpasninger og kutt i deler av drifta, fortsetter satsingen på heltid.

- Vi fullfinansierer den videre satsingen på heltid og sikrer dermed ressurser til arbeidet med kvalitet og rekruttering i helse og omsorgsavdelingen, avslutter hun.