Gjentatte ganger har Hovedredningssentralene i Nord- og Sør-Norge bedt regjeringen om flere stillinger. Nå frykter de for framtida om det ikke kommer penger på bordet.

Det skriver NRK, som har gått gjennom årsrapporten fra hovedredningssentralene som ble offentliggjort denne uka.

Der understrekes det at de trenger flere folk i det operative støtteapparatet for å «sikre en fortsatt forsvarlig ivaretakelse av Hovedredningssentralenes samfunnsoppdrag.»

De to politimestrene som er ledere for HRS Nord og HRS Sør, trekker fram for mange arbeidsoppgaver for redningsledere som har døgnkontinuerlig vakt som en hovedutfordring.

Politimester Tone Vangen i Nordland, som har ansvar for HRS i Bodø, og kollega Hans Vik i Sørvest politidistrikt, som leder HRS på Sola, sier til NRK at de en rekke ganger har signalisert overfor departementet at de trenger flere stillinger – uten å få gjennomslag.

årsrapporten skriver de at:

«På sikt er vi redd for at dette fører til en svekkelse av samvirkeprinsippet i redningstjenesten.»

Mangel på personell settes også i direkte sammenheng med at de nye redningshelikoptrene er forsinket.

«Det har i 2018 fortsatt vært vanskelig for HRS å komme i inngrep med forberedelsene til innføringen av nye redningshelikopter. Årsaken til dette baserer seg hovedsakelig på manglende personellressurser for oppfølgning».