(NA24): Mandag 8. oktober presenterer finansminister Siv Jensen (Frp) forslaget til stats- og nasjonalbudsjett for 2019.

Her er lekkasjene så langt:

* Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) og er en økning på 2,5 milliarder kroner eller 7,1 prosent fra 2018.

* Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder i 2019. I tillegg settes det av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.

* Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene.

* Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner. Mesteparten skal gå til tunneler.

* Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.

* Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

* Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.

* Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.

* Regjeringen vil gi 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres ytterligere.

* Regjeringen setter av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

* Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud». Ombudet skal bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.

* Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til konfliktrådet.

* Regjeringen bevilger 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.

* Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere.

* Det settes av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes.

* Det foreslås 9 millioner til å styrke kvaliteten og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram.

* Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.

* Regjeringen setter av 6 millioner til rundt 600 nye stillinger som spesialistlærer.

* Regjeringen vil øke Forbrukertilsynets budsjett med 6 millioner øremerket blant annet tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og influensere.

* Regjeringen innfører fra nyttår en ordning med at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar.

* Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene i neste års budsjett. Omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020.

* Regjeringen setter av 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Formålet er å få ned transportkostnadene for tømmertransport.

* Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet.

Øker ikke bilavgiftene

Regjeringen kommer ikke til å øke bilavgiftene i neste års statsbudsjett.

– Det er riktig at Regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på C02-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG Nett.