Fredag blir det møte på Stortinget om sannhetskommisjonen som skal granske fornorskningspolitikken mot samer og kvener. Forventningene er store.

– Vi forutsetter at kommisjonen sørger for en grundig gjennomgang av hvordan fornorskningspolitikken har påvirket det samiske samfunnet når det gjelder språk, rettigheter, kultur og næring, sier Henrik Olsen til NTB.

Han representerer Norske Samers Riksforbund i sametingsrådet og vil være til stede under møtet på Stortinget fredag sammen med andre representanter for Sametinget, Norske Kveners Forbund, Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund.

Beklagelse

– Det viktigste er at kommisjonen skaffer et kunnskapsgrunnlag som formidles bredt, og som blir en del av framtidig historieskriving. Vi må sørge for at det tas lærdom av det som skjedde, sier Olsen.

På spørsmål fra NTB sier han at det ikke vil være unaturlig om sannhetskommisjonen også vurderer spørsmål knyttet til erstatning og oppreisning samt hvorvidt det bør komme en offentlig beklagelse for fornorskningspolitikken som samer og kvener ble utsatt for.

– Kommisjonen bør bestå av samiske og kvenske representanter. Det bør innhentes historier fra et bredt spekter av folk som er blitt utsatt for dette, sier Olsen.

– Det er den eldste delen av befolkningen som i størst grad har kjent dette på kroppen, men også unge mennesker forteller at de fortsatt møter holdninger som henger igjen fra denne perioden, sier han.

Formøte

I forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra SV vedtok stortingsflertallet før sommeren å nedsette en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot samer og kvener.

Presidentskapet fikk i oppgave å utarbeide mandat og sammensetning av kommisjonen. Hensikten med arbeidet er å foreta en historisk gjennomgang av fornorskningspolitikken og analysere årsaker og virkninger.

Under fredagens møte er ambisjonen å komme nærmere et endelig mandat samt drøfte hvem som skal sitte i kommisjonen og hva den formelt skal hete. Den videre framdriften er foreløpig ikke avklart.